دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در کد ضریب 6 - زیست فناوری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 6 - زیست فناوری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17719 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17720 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه دوم فقط زن
17721 روزانه دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل مازندران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17722 روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17723 روزانه دانشگاه سمنان سمنان میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17724 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17725 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17726 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17727 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17728 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17729 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17730 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17731 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران صنعت و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
17732 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران صنعت و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17733 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17734 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن 3 نفر، نیمه دوم فقط زن
17735 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17736 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17737 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17738 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17739 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17740 نوبت دوم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17741 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17742 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران صنعت و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
17743 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17744 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17745 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17746 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول باهمکاری پژوهشگاه رویان - اصفهان
17747 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17748 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17749 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول