دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مجموعه مهندسی شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20021 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20022 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20023 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20024 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20025 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20026 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
20027 روزانه دانشگاه شیراز فارس ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20028 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20029 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
20030 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20031 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
20032 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20033 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20034 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20035 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20036 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20037 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
20038 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
20039 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20040 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20041 روزانه دانشگاه تهران (دانشکده فنی کاسپین رضوان شهر گیلان) گیلان فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
20042 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20043 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20044 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20045 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
20046 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20047 روزانه دانشگاه شیراز فارس فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20048 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20049 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
20050 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20051 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
20052 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20053 روزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20054 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20055 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
20056 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
20057 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
20058 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20059 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20060 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
20061 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
20062 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
20063 روزانه دانشگاه یزد یزد فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
20064 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20065 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
20066 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20067 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 35 نفر، نیمه اول
20068 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران طراحی فرایند آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
20069 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20070 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
20071 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20072 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
20073 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
20074 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20075 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20076 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20077 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20078 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
20079 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20080 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20081 روزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20082 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
20083 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20084 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20085 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
20086 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20087 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20088 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
20089 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20090 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20091 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
20092 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
20093 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20094 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20095 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20096 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20097 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20098 روزانه دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20099 روزانه دانشگاه سمنان سمنان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20100 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20101 روزانه دانشگاه شیراز فارس محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20102 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20103 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
20104 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20105 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20106 روزانه دانشگاه تهران تهران فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20107 روزانه دانشگاه شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
20108 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
20109 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20110 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
20111 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20112 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20113 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20114 روزانه دانشگاه سمنان سمنان نانوفناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
20115 روزانه دانشگاه شیراز فارس نانوفناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
20116 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نانوفناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20117 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نانوفناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20118 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20119 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20120 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20121 روزانه دانشگاه شیراز فارس پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20122 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
20123 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20124 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20125 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20126 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20127 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پدیدههای انتقال آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20128 روزانه دانشگاه سمنان سمنان پدیدههای انتقال آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20129 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان پدیدههای انتقال آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
20130 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پدیدههای انتقال آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
20131 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان پدیدههای انتقال آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20132 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پدیدههای انتقال آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20133 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان پدیدههای انتقال آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
20134 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پدیدههای انتقال آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20135 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان پدیدههای انتقال آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20136 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان پدیدههای انتقال آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
20137 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پدیدههای انتقال آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20138 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زیست پزشکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20139 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران زیست پزشکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
20140 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران زیست پزشکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20141 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20142 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20143 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20144 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
20145 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی چرخه سوخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20146 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی چرخه سوخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
20147 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستم های تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
20148 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستم های تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
20149 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی سیستم های تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20150 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی سیستمهای انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20151 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
20152 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
20153 روزانه دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل مازندران مهندسی سیستمهای انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20154 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
20155 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فناوریهای نوین
20156 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
20157 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج البرز مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20158 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20159 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
20160 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20161 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20162 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20163 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20164 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20165 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
20166 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20167 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20168 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20169 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
20170 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20171 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20172 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
20173 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20174 نوبت دوم دانشگاه تهران (دانشکده فنی کاسپین رضوان شهر گیلان) گیلان فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
20175 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20176 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
20177 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20178 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20179 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20180 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20181 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
20182 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20183 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20184 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20185 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20186 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20187 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20188 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20189 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20190 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20191 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
20192 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
20193 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
20194 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
20195 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20196 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
20197 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20198 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20199 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20200 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20201 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20202 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20203 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20204 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
20205 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20206 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20207 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20208 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20209 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20210 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20211 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20212 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20213 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20214 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20215 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20216 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20217 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20218 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20219 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20220 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20221 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20222 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20223 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20224 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20225 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20226 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20227 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان نانوفناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
20228 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نانوفناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20229 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نانوفناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20230 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20231 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20232 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20233 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20234 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20235 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20236 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پدیدههای انتقال آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20237 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان پدیدههای انتقال آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20238 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان پدیدههای انتقال آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20239 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پدیدههای انتقال آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20240 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان پدیدههای انتقال آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20241 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پدیدههای انتقال آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
20242 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پدیدههای انتقال آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20243 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پدیدههای انتقال آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
20244 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران زیست پزشکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20245 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران زیست پزشکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
20246 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20247 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
20248 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی چرخه سوخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
20249 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی سیستم های تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
20250 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
20251 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل مازندران مهندسی سیستمهای انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20252 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فناوریهای نوین
20253 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
20254 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
20255 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرایندهای جداسازی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
20256 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
20257 مجازی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرایند آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
20258 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرایند آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
20259 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان طراحی فرایند آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
20260 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
20261 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20262 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20263 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20264 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20265 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20266 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20267 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20268 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
20269 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20270 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20271 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار سیستان وبلوچستان طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
20272 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20273 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20274 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20275 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20276 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
20277 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20278 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20279 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
20280 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس نانوفناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20281 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نانوفناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
20282 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
20283 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20284 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پدیدههای انتقال آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
20285 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20286 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20287 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی چرخه سوخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20288 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
20289 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20290 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20291 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20294 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20295 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20296 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20297 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20298 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20299 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20300 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران فرایندهای جداسازی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20301 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20302 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد اصفهان طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20303 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران طراحی فرایند آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20304 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20305 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران نانوفناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20306 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان نانوفناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20307 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران نانوفناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20308 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20309 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر پلیمر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20310 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی سیستم های تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20311 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی سیستمهای انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20312 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی سیستمهای انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول