دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مجموعه مهندسی مکانیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21408 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21409 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
21410 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
21411 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
21412 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
21413 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
21414 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
21415 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21416 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
21417 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
21418 روزانه دانشگاه تهران تهران ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21419 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
21420 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
21421 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21422 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
21423 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
21424 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوریهای نو
21425 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21426 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
21427 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
21428 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21429 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
21430 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
21431 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
21432 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
21433 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21434 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
21435 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
21436 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
21437 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
21438 روزانه دانشگاه یزد یزد ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
21439 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
21440 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
21441 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21442 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21443 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21444 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21445 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21446 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
21447 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21448 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21449 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21450 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21451 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21452 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
21453 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21454 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21455 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوریهای نو
21456 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21457 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
21458 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
21459 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21460 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
21461 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21462 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
21463 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21464 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21465 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21466 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21467 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21468 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
21469 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21470 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
21471 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ساخت و تولید آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
21472 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ساخت و تولید آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
21473 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21474 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21475 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21476 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
21477 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21478 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21479 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21480 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21481 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21482 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان شماره دو بندرعباس
21483 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21484 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21485 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21486 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد اصفهان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21487 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21488 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21489 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21490 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (واحد رفسنجان) کرمان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21491 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
21492 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21493 روزانه دانشگاه اراک مرکزی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
21494 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
21495 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
21496 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21497 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
21498 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
21499 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 24 نفر، نیمه اول
21500 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
21501 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21502 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
21503 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 45 نفر، نیمه اول
21504 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
21505 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
21506 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21507 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21508 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
21509 روزانه دانشگاه زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21510 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21511 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21512 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21513 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21514 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
21515 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21516 روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان) خوزستان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21517 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21518 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
21519 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21520 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
21521 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوری خودرو
21522 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوریهای نو
21523 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21524 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21525 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21526 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21527 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 51 نفر، نیمه اول
21528 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
21529 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21530 روزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
21531 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21532 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
21533 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21534 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21535 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 43 نفر، نیمه اول
21536 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21537 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21538 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
21539 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول اعزام میگردند. شرایط عمومی و اختصاصی دوره به دوره مشترک با دانشگاه MASNE فرانسه دو نفر از دانشجویان واجد شرایط با نظر دانشکده، در سایت دانشگاه اطلاع رسانی میگردد.
21540 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21541 روزانه دانشگاه ملایر همدان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21542 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
21543 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
21544 روزانه دانشگاه یزد یزد طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21545 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21546 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
21547 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده فناوریهای نوین
21548 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی ماشینهای ریلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 22 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن
21549 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان مهندسی هوافضا - سازههای هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21550 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مهندسی هوافضا - سازههای هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
21551 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
21552 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21553 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21554 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
21555 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21556 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21557 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
21558 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21559 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21560 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
21561 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21562 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
21563 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21564 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
21565 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
21566 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
21567 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21568 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
21569 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوری خودرو
21570 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوریهای نو
21571 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21572 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
21573 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
21574 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21575 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21576 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21577 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
21578 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21579 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
21580 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 36 نفر، نیمه اول
21581 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21582 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
21583 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
21584 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
21585 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21586 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21587 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21588 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
21589 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21590 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
21591 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی مرد 3 نفر، نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده فناوریهای نوین
21592 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مهندسی هوافضا - سازههای هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
21593 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان مهندسی هوافضا - سازههای هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21594 مجازی دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
21595 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21596 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 24 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21597 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21598 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
21599 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21600 پردیس خودگردان دانشگاه زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21601 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21602 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21603 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21604 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21605 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21606 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21607 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
21608 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21609 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 43 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21610 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21611 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21612 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21613 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21614 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21615 مشترک دانشگاه تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آمریکا - شرایط در انتهای دفترچه مشترک با دانشگاه ایندیانا- پردو در کشور
21616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21618 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21619 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21620 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21621 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21622 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21623 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21624 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21625 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21626 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21627 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21628 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21629 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21630 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم هرمزگان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21631 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
21632 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21633 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21634 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21635 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
21636 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
21637 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
21638 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
21639 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21640 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
21641 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
21642 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
21643 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21644 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21645 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
21646 روزانه دانشگاه تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 30 نفر، نیمه اول
21647 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
21648 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
21649 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
21650 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
21651 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
21652 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
21653 روزانه دانشگاه سمنان سمنان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21654 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21655 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21656 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
21657 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
21658 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
21659 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21660 روزانه دانشگاه شیراز فارس تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21661 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21662 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 19 نفر، نیمه اول
21663 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
21664 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
21665 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده انرژی
21666 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
21667 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21668 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
21669 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21670 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 31 نفر، نیمه اول
21671 روزانه دانشگاه صنعتی شهدای هویزه - سوسنگرد خوزستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
21672 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
21673 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
21674 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21675 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21676 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21677 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 30 نفر، نیمه اول
21678 روزانه دانشگاه قم قم تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه اول فقط زن
21679 روزانه دانشگاه قم قم تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی مرد 10 نفر، نیمه اول فقط مرد
21680 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
21681 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21682 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول اعزام میگردد. شرایط عمومی و اختصاصی دوره به دوره مشترک با دانشگاه MASNE فرانسه دو نفر از دانشجویان واجد شرایط با نظر دانشکده، در سایت دانشگاه اطلاع رسانی میگردد.
21683 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21684 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
21685 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
21686 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21687 روزانه دانشگاه یزد یزد تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
21688 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21689 روزانه دانشگاه تهران تهران تبدیل انرژی گرایش ماشینهای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکدههای فنی
21690 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی زن 9 نفر، نیمه اول فقط زن
21691 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21692 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
21693 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
21694 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
21695 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21696 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
21697 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
21698 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21699 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21700 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
21701 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
21702 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
21703 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده فناوریهای نوین
21704 روزانه دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل مازندران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
21705 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
21706 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
21707 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21708 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
21709 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
21710 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21711 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
21712 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21713 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
21714 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
21715 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج البرز مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21716 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21717 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
21718 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای گداخت هستهای آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
21719 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21720 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21721 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21722 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
21723 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
21724 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هستهای - پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
21725 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان مهندسی هوافضا - آئرودینامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21726 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مهندسی هوافضا - آئرودینامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
21727 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان مهندسی هوافضا - جلوبرندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21728 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مهندسی هوافضا - جلوبرندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
21729 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21730 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
21731 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21732 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
21733 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21734 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21735 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
21736 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21737 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21738 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21739 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
21740 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21741 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21742 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
21743 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21744 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
21745 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
21746 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
21747 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21748 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
21749 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
21750 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده انرژی
21751 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21752 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21753 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21754 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شهدای هویزه - سوسنگرد خوزستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21755 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21756 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21757 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
21758 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 30 نفر، نیمه اول
21759 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21760 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21761 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21762 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21763 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
21764 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
21765 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21766 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تبدیل انرژی گرایش ماشینهای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکدههای فنی
21767 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی زن 6 نفر، نیمه اول فقط زن
21768 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
21769 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
21770 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21771 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21772 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21773 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21774 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
21775 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21776 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21777 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده فناوریهای نوین
21778 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل مازندران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21779 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21780 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
21781 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21782 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21783 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21784 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
21785 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21786 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای گداخت هستهای آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
21787 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
21788 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هستهای - پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
21789 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مهندسی هوافضا - آئرودینامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
21790 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان مهندسی هوافضا - آئرودینامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21791 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان مهندسی هوافضا - جلوبرندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21792 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مهندسی هوافضا - جلوبرندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
21793 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران تبدیل انرژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
21794 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
21795 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
21796 مجازی دانشگاه گیلان - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
21797 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل دانشکده فناوریهای نوین
21798 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21799 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21800 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21801 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
21802 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21803 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21804 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21805 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21806 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 19 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21807 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21808 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21809 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
21810 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 30 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21811 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21812 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21813 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان شماره دو بندرعباس
21814 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21815 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان تبدیل انرژی گرایش ماشینهای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
21816 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21817 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21818 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21819 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21820 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
21821 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21822 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21823 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
21824 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21825 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21826 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21827 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هستهای - پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
21828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21830 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21831 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21832 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21833 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21834 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21835 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21836 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21837 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21838 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21839 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21840 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21841 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21842 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیروزان - فردوس خراسان جنوبی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21843 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21844 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21845 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21846 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21847 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21848 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21849 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21850 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21851 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21852 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21853 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21854 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول فرانسه – شرایط در انتهای دفترچه با همکاری دانشگاه پیر و ماری کوری
کد ضریب 4 - مهندسی پزشکی بیومکانیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21855 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
21856 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
21857 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21858 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران بیومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
21859 روزانه دانشگاه تهران تهران بیومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکدههای فنی
21860 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
21861 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
21862 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بیومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21863 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21864 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21865 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21866 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
21867 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران بیومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
21868 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکدههای فنی
21869 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21870 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
21871 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بیومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21872 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21873 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21874 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - سیستم محرکه خودرو
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21875 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21876 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21877 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21878 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
21879 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی خودرو
21880 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مواد مرکب آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
21881 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21882 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21883 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21884 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21885 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی خودرو
21886 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مواد مرکب آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
21887 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
21888 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21889 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21890 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21891 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی خودرو
21892 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شیراز) فارس طراحی و ساخت خودرو آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21893 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21894 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی خودرو
21895 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شیراز) فارس طراحی و ساخت خودرو آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21896 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
21897 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 7 - سازه بدنه خودرو
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21898 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سازه بدنه خودرو آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21899 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سازه بدنه خودرو آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی خودرو
21900 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سازه بدنه خودرو آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21901 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سازه بدنه خودرو آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی خودرو
21902 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سازه بدنه خودرو آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
21903 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سازه بدنه خودرو آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 8 - مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21904 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21905 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21906 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
21907 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21908 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
21909 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
21910 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21911 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21912 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
21913 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
21914 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
21915 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21916 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی مکانیک
21917 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21918 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
21919 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
21920 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
21921 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
21922 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
21923 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
21924 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
21925 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
21926 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21927 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21928 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21929 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21930 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21931 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21932 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
21933 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21934 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21935 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21936 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21937 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21938 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول