دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مجموعه مهندسی مواد و متالورژی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شناسایی و مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22067 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22068 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
22069 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
22070 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22071 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
22072 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22073 روزانه دانشگاه تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 28 نفر، نیمه اول
22074 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22075 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
22076 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22077 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22078 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
22079 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
22080 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22081 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
22082 روزانه دانشگاه شیراز فارس شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
22083 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22084 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22085 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22086 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22087 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
22088 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22089 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22090 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22091 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
22092 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22093 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 30 نفر، نیمه اول
22094 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 30 نفر، نیمه اول
22095 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
22096 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22097 روزانه دانشگاه یزد یزد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22098 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج البرز شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22099 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22100 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22101 روزانه دانشگاه تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22102 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
22103 روزانه دانشگاه شیراز فارس شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22104 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22105 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
22106 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22107 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22108 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22109 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ریخته گری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22110 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ریخته گری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22111 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ریخته گری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22112 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
22113 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
22114 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22115 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22116 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22117 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
22118 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22119 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
22120 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22121 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22122 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
22123 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22124 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22125 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22126 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22127 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22128 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22129 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22130 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
22131 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22132 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
22133 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22134 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22135 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
22136 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22137 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22138 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22139 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22140 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22141 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22142 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22143 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22144 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22145 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریخته گری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22146 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ریخته گری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22147 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ریخته گری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22148 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
22149 مجازی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22150 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
22151 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
22152 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22153 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22154 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22155 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22156 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22157 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22158 مشترک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه دوم روسیه (SISIM) - شرایط در انتهای مشترک با دانشگاه ملی علوم و تکنولوژی دفترچه
22159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22160 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22161 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22162 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22163 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - جوشکاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22164 روزانه دانشگاه تهران تهران جوشکاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22165 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جوشکاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22166 روزانه دانشگاه شیراز فارس جوشکاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22167 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان جوشکاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22168 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جوشکاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22169 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی جوشکاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22170 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران جوشکاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22171 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جوشکاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22172 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان جوشکاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22173 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جوشکاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22174 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی جوشکاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22175 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران جوشکاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
22176 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان جوشکاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22177 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان جوشکاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - استخراج و خوردگی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22178 روزانه دانشگاه تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22179 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان استخراج فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22180 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22181 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی استخراج فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22182 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22183 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان استخراج فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22184 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22185 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی استخراج فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22186 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22187 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22188 روزانه دانشگاه تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22189 روزانه دانشگاه سمنان سمنان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22190 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
22191 روزانه دانشگاه شیراز فارس خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
22192 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22193 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس بندرعباس) هرمزگان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
22194 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22195 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
22196 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22197 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22198 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22199 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22200 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22201 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22202 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی استخراج فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22203 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22204 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان استخراج فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22205 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22206 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی استخراج فلزات آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22207 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22208 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22209 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22210 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22211 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22212 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس بندرعباس) هرمزگان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22213 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22214 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22215 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
22216 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22217 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22218 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22219 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
22220 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22221 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22222 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول فرانسه – شرایط در انتهای دفترچه با همکاری دانشگاه پیر و ماری کوری
کد ضریب 4 - سرامیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22223 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سرامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22224 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سرامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22225 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سرامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
22226 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سرامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22227 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری سرامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
22228 روزانه دانشگاه شیراز فارس سرامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22229 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سرامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
22230 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سرامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22231 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس سرامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22232 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سرامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22233 روزانه دانشگاه ملایر همدان سرامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22234 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج البرز سرامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
22235 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مواد مرکب آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22236 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مواد مرکب آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
22237 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مواد مرکب آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22238 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سرامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
22239 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سرامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22240 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سرامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22241 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سرامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22242 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سرامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
22243 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سرامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
22244 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سرامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22245 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مواد مرکب آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22246 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مواد مرکب آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
22247 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مواد مرکب آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22248 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سرامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
کد ضریب 5 - بیومواد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22249 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیومواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22250 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول این رشته در دانشکده علوم و فناوریهای بین رشتهای برگزار خواهد شد.
22251 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران بیومواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22252 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بیومواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22253 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیومواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22254 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
22255 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشگاه فناوریهای نو
22256 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران بیومواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22257 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیومواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22258 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج البرز بیومواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22259 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی بافت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22260 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی بافت آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
22261 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی بافت آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشگاه فناوریهای نو
22262 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیومواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22263 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول این رشته در دانشکده علوم و فناوریهای بین رشتهای برگزار خواهد شد.
22264 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران بیومواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22265 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بیومواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22266 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیومواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22267 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
22268 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیومواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22269 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی بافت آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22270 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی بافت آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
22271 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول این رشته در دانشکده علوم و فناوریهای بین رشتهای برگزار خواهد شد.
22272 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بیومواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول