دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - تجارت الکترونیک و IT
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22310 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22311 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22312 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22313 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22314 روزانه دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه اول فقط زن
22315 روزانه دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی مرد 10 نفر، نیمه اول فقط مرد
22316 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن
22317 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22318 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22319 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
22320 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22321 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22322 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22323 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
22324 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
22325 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
22326 روزانه دانشگاه تهران تهران شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکدههای فنی
22328 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22329 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای تکنولوژی اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22330 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سامانه های شبکهای آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22331 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سیستمهای چند رسانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22332 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس معماری سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22333 روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران مهندسی فناوری اطلاعات و امنیت آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه دوم شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
22334 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22335 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22336 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22337 نوبت دوم دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
22338 نوبت دوم دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
22339 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشی پژوهشی زن 3 نفر، نیمه اول فقط زن
22340 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22341 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22342 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22343 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22344 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22345 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکدههای فنی
22346 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
22347 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای تکنولوژی اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22348 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سامانه های شبکهای آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22349 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سیستمهای چند رسانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22350 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز فارس معماری سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22351 مجازی دانشگاه شیراز فارس تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22352 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22353 مجازی دانشگاه شیراز فارس مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22354 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22355 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22356 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22357 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
22359 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22360 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
22361 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
22362 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22363 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22364 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22365 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22366 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22367 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22368 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22369 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22370 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22371 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22372 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22373 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22374 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مهندسی فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22375 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22376 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22377 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22378 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22379 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22380 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22381 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22382 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22383 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22384 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22385 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22386 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22387 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22388 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22389 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22390 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22391 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم قم مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22392 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22393 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مهندسی فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22394 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی برخط - اهواز خوزستان تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22395 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22396 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22397 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22398 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور