دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مهندسی کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22399 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22400 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22401 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
22402 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22403 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
22404 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
22405 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22406 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22407 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22408 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
22409 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22410 روزانه دانشگاه شیراز فارس معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22411 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22412 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
22413 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22414 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22415 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 21 نفر، نیمه اول
22416 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22417 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
22418 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22419 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
22420 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22421 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22422 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22423 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
22424 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22425 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22426 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22427 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
22428 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22429 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22430 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22431 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22432 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22433 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22434 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22435 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22436 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
22437 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22438 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22439 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22440 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
22441 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22442 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
22443 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22444 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22445 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22446 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
22447 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22448 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
22449 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22450 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22451 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22452 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22453 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22454 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور زن 30 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط زن
22455 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور مرد 30 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22456 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22457 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن 11 نفر، نیمه اول فقط زن
22458 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
22459 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
22460 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
22461 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22462 روزانه دانشگاه تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
22463 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
22464 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22465 روزانه دانشگاه سمنان سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22466 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22467 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
22468 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
22469 روزانه دانشگاه شیراز فارس هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
22470 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
22471 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
22472 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
22473 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
22474 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 23 نفر، نیمه اول
22475 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22476 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22477 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
22478 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
22479 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
22480 روزانه دانشگاه یزد یزد هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
22481 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بیوانفورماتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
22482 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران قرآن کاوی رایانشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22483 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22484 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن 8 نفر، نیمه اول فقط زن
22485 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22486 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22487 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22488 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22489 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
22490 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
22491 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22492 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22493 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
22494 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
22495 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
22496 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22497 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22498 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22499 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22500 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22501 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران قرآن کاوی رایانشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22502 مجازی دانشگاه سمنان سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22503 مجازی دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22504 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22505 مجازی دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22506 مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - آموزش محور - محل تحصیل تهران
22507 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22508 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22509 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
22510 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22511 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
22512 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22513 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22514 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22515 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان شماره دو بندرعباس
22516 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران قرآن کاوی رایانشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22517 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22518 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22519 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22520 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22521 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22522 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22523 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22524 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22525 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22526 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
22527 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22528 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22529 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22530 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22531 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22532 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22533 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22534 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22535 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22536 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22537 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22538 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22539 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22540 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22541 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22542 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22543 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22544 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن 30 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط زن
22545 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور مرد 30 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22546 روزانه دانشگاه اراک مرکزی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
22547 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
22548 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن 12 نفر، نیمه دوم فقط زن
22549 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22550 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22551 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
22552 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22553 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
22554 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22555 روزانه دانشگاه تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 21 نفر، نیمه اول
22556 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
22557 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22558 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22559 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22560 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22561 روزانه دانشگاه شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
22562 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22563 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22564 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22565 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
22566 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22567 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
22568 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22569 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
22570 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
22571 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
22572 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
22573 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
22574 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22575 روزانه دانشگاه یزد یزد نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
22576 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
22577 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده آپا
22578 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22579 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22580 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان رایانش امن آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22581 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رایانش امن آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22582 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22583 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
22584 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22585 روزانه دانشگاه شیراز فارس رایانش امن آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22586 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22587 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22588 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22589 روزانه دانشگاه تهران تهران الگوریتم ها و محاسبات آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکدههای فنی
22590 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران الگوریتم ها و محاسبات آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
22591 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
22592 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22593 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن 8 نفر، نیمه دوم فقط زن
22594 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22595 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22596 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22597 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22598 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22599 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22600 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22601 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22602 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22603 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22604 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22605 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22606 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22607 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22608 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22609 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22610 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22611 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22612 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22613 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان رایانش امن آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22614 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رایانش امن آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22615 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22616 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22617 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22618 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22619 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران الگوریتم ها و محاسبات آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکدههای فنی
22620 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
22621 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22622 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22623 مجازی دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22624 مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رایانش امن آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - آموزش محور - محل تحصیل تهران
22625 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22626 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
22627 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22628 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22629 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
22630 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22631 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22632 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22633 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22634 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22635 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22636 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
22637 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رایانش امن آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
22638 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران رایانش امن آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22639 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس رایانش امن آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22640 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22643 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22644 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22645 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
22646 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
22647 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22648 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22649 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22650 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22651 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22652 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22653 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22654 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22655 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22656 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22657 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22658 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22659 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22660 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجرد لرستان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22661 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
22662 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22663 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
22664 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22665 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
22666 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
22667 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22668 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22669 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22670 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22671 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22672 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22673 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22674 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22675 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22676 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22677 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22678 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22679 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22680 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22681 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم قم نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22682 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22683 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22684 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22685 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی چهلستون - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22686 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22687 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22688 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22689 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22690 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22691 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22692 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22693 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22694 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22695 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22696 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22697 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22698 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22699 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22700 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22701 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22702 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22703 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22704 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22705 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22706 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران نرم افزار آموزشی پژوهشی مرد 20 نفر، نیمه اول فقط مرد
22707 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22708 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22709 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22710 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22711 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22712 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22713 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22714 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22715 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22716 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22717 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22718 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22719 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22720 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22721 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22722 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22723 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22724 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22725 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22726 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22727 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22728 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ماد - سنندج کردستان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22729 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22730 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22731 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22732 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22733 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22734 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22735 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22736 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان نرم افزار آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22737 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22738 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22739 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22740 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22741 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه آذربایجان غربی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22742 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22743 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22744 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22745 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22746 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22747 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22748 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22749 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22750 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22751 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22752 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22753 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22754 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22755 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22756 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22757 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22758 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22759 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
22760 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
22761 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22762 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان رایانش امن آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22763 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم قم رایانش امن آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22764 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان رایانش امن آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22765 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22766 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی برخط - اهواز خوزستان نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22767 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22768 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی برخط - اهواز خوزستان شبکه های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22769 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
22770 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران رایانش امن آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور