دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مجموعه مهندسی هوافضا

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی هوا فضا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22771 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جلو برندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22772 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران جلو برندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22773 روزانه دانشگاه سمنان سمنان جلو برندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22774 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جلو برندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22775 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جلو برندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22776 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران جلو برندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22777 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران جلو برندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
22778 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران جلو برندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22779 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان جلو برندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22780 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران جلو برندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22781 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جلو برندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22782 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22783 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22784 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22785 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22786 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22787 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22788 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
22789 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22790 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22791 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22792 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22793 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
22794 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22795 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22796 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22797 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22798 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22799 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
22800 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
22801 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22802 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22803 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22804 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی مرد 8 نفر، نیمه اول ویژه شاغلین در آجا و ساحفاجا - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
22805 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی مرد 2 نفر، نیمه اول ویژه شاغلین در نهاجا - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
22806 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22807 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22808 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
22809 روزانه دانشگاه شیراز فارس آئرودینامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22810 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22811 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22812 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آئرودینامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22813 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
22814 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان آئرودینامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22815 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22816 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22817 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی مرد 8 نفر، نیمه اول ویژه شاغلین در آجا و ساحفاجا - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
22818 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی مرد 2 نفر، نیمه اول ویژه شاغلین در نهاجا - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
22819 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آئرودینامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
22820 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22821 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22822 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22823 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده علوم وفناوری فضا
22824 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22825 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
22826 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22827 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22828 روزانه پژوهشگاه هوا فضا تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
22829 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی آموزشی پژوهشی مرد 6 نفر، نیمه اول ویژه شاغلین در آجا و ساحفاجا - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
22830 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی آموزشی پژوهشی مرد 10 نفر، نیمه اول ویژه شاغلین در نهاجا - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
22831 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22832 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22833 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده علوم و فناوری فضا
22834 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران جلو برندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
22835 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران جلو برندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22836 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان جلو برندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22837 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جلو برندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22838 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جلو برندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22839 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران جلو برندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22840 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان جلو برندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22841 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران جلو برندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22842 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جلو برندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22843 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22844 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22845 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22846 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22847 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22848 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22849 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22850 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22851 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22852 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22853 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22854 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22855 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22856 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
22857 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22858 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22859 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22860 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی مرد 10 نفر، نیمه اول فقط مرد
22861 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22862 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22863 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22864 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22865 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آئرودینامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22866 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان آئرودینامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22867 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22868 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی مرد 10 نفر، نیمه اول فقط مرد
22869 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آئرودینامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22870 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22871 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22872 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22873 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده علوم وفناوری فضا
22874 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22875 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22876 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22877 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی آموزشی پژوهشی مرد 10 نفر، نیمه اول فقط مرد
22878 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22879 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22880 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران جلو برندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22881 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جلو برندگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22882 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
22883 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22884 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
22885 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22886 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22887 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آئرودینامیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22888 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22889 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سازه های هوایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول