دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته علوم و مهندسی باغبانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم و مهندسی باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23573 روزانه دانشگاه اراک مرکزی درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23574 روزانه دانشگاه اردکان یزد درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23575 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23576 روزانه دانشگاه ایلام ایلام درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23577 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23578 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23579 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23580 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
23581 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکدهکشاورزی در حومه شهر برازجان) بوشهر درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23582 روزانه دانشگاه زنجان زنجان درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23583 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23584 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23585 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23586 روزانه دانشگاه شیراز فارس درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23587 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23588 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23589 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23590 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23591 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23592 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23593 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23594 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23595 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23596 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23597 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23598 روزانه دانشگاه ملایر همدان درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23599 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23600 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23601 روزانه دانشگاه اراک مرکزی سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23602 روزانه دانشگاه ایلام ایلام سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23603 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23604 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23605 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23606 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23607 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکدهکشاورزی در حومه شهر برازجان) بوشهر سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23608 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23609 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23610 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23611 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23612 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23613 روزانه دانشگاه شیراز فارس سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23614 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23615 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23616 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23617 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23618 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23619 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23620 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23621 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23622 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23623 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23624 روزانه دانشگاه اراک مرکزی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23625 روزانه دانشگاه اردکان یزد گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23626 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23627 روزانه دانشگاه ایلام ایلام گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23628 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23629 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23630 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23631 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23632 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23633 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکدهکشاورزی در حومه شهر برازجان) بوشهر گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23634 روزانه دانشگاه زنجان زنجان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23635 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23636 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23637 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23638 روزانه دانشگاه شیراز فارس گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23639 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23640 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23641 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23642 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23643 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23644 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23645 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23646 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23647 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23648 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23649 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23650 روزانه دانشگاه اراک مرکزی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23651 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23652 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23653 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23654 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23655 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23656 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
23657 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23658 روزانه دانشگاه زنجان زنجان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23659 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23660 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23661 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23662 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23663 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23664 روزانه دانشگاه شیراز فارس گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23665 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23666 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23667 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23668 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23669 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23670 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23671 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23672 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23673 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23674 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23675 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23676 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23677 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23678 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23679 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23680 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23681 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23682 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23683 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23684 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23685 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23686 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23687 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23688 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23689 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23690 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23691 روزانه دانشگاه ملایر همدان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23692 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23693 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23694 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23695 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23696 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23697 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23698 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23699 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23700 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23701 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکدهکشاورزی در حومه شهر برازجان) بوشهر درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23702 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23703 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23704 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23705 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23706 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23707 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23708 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23709 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23710 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23711 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23712 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23713 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23714 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23715 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23716 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23717 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23718 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23719 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23720 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکدهکشاورزی در حومه شهر برازجان) بوشهر سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23721 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23722 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23723 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23724 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23725 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23726 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23727 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23728 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23729 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23730 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23731 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23732 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23733 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23734 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23735 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23736 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23737 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23738 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23739 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکدهکشاورزی در حومه شهر برازجان) بوشهر گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23740 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23741 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23742 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23743 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23744 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23745 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23746 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23747 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23748 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23749 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23750 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23751 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23752 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23753 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23754 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23755 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23756 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23757 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23758 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23759 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23760 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23761 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23762 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23763 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23764 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23765 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23766 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23767 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23768 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23769 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23770 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23771 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23772 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23773 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23774 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23775 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23776 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23777 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23778 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23779 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23780 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23781 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23782 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23783 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23784 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23785 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23786 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23787 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23788 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23789 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23790 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23791 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23792 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23793 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23794 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23795 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23796 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
23797 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
23798 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
23799 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
23800 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
23801 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول