دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مجموعه علوم دام و طیور

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - دام و طیور
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24066 روزانه دانشگاه اراک مرکزی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24067 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24068 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24069 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24070 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24071 روزانه دانشگاه تبریز (دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24072 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24073 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
24074 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
24075 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24076 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24077 روزانه دانشگاه زنجان زنجان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24078 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24079 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24080 روزانه دانشگاه شیراز فارس اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24081 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24082 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24083 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24084 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24085 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24086 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24087 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24088 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24089 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24090 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24091 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24092 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24093 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24094 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24095 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24096 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24097 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24098 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24099 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24100 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24101 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24102 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24103 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24104 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24105 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24106 روزانه دانشگاه گنبد گلستان فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24107 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24108 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24109 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24110 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24111 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24112 روزانه دانشگاه ایلام ایلام تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24113 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24114 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24115 روزانه دانشگاه تبریز (دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24116 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24117 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24118 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24119 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
24120 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24121 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24122 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24123 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24124 روزانه دانشگاه سمنان سمنان تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24125 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24126 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24127 روزانه دانشگاه شیراز فارس تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24128 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24129 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24130 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24131 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24132 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24133 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24134 روزانه دانشگاه گنبد گلستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24135 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24136 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24137 روزانه دانشگاه ملایر همدان تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24138 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24139 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24140 روزانه دانشگاه ایلام ایلام تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24141 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24142 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24143 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24144 روزانه دانشگاه تبریز (دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24145 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24146 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24147 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24148 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24149 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24150 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24151 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24152 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24153 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24154 روزانه دانشگاه شیراز فارس تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24155 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24156 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24157 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24158 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24159 روزانه دانشگاه گنبد گلستان تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24160 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24161 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24162 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24163 روزانه دانشگاه ملایر همدان تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24164 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24165 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24166 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی پرورش زنبور عسل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24167 روزانه دانشگاه تبریز (دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی پرورش زنبور عسل آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24168 روزانه دانشگاه زنجان زنجان پرورش زنبور عسل آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24169 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران پرورش زنبور عسل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24170 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24171 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24172 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24173 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24174 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24175 نوبت دوم دانشگاه تبریز (دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24176 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24177 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24178 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24179 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
24180 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24181 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24182 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
24183 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24184 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24185 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24186 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24187 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24188 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24189 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24190 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24191 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24192 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24193 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24194 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
24195 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24196 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24197 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24198 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24199 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24200 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24201 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24202 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24203 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24204 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24205 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24206 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24207 نوبت دوم دانشگاه تبریز (دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24208 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24209 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24210 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24211 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24212 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24213 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
24214 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24215 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24216 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24217 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24218 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24219 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24220 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24221 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24222 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24223 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24224 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
24225 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24226 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24227 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24228 نوبت دوم دانشگاه تبریز (دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24229 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24230 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24231 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24232 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24233 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24234 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
24235 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24236 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24237 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24238 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24239 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24240 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24241 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24242 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24243 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24244 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی پرورش زنبور عسل آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24245 نوبت دوم دانشگاه تبریز (دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی پرورش زنبور عسل آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24246 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان پرورش زنبور عسل آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
24247 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران پرورش زنبور عسل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24248 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24249 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24250 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24251 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24252 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24253 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24254 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24255 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24256 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24257 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24258 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24259 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24260 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
24261 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول