دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم و مهندسی صنایع غذایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24370 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24371 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24372 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24373 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24374 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24375 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24376 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24377 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24378 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24379 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24380 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24381 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24382 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24383 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24384 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24385 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24386 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24387 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24388 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24389 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) همدان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24390 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24391 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24392 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24393 روزانه دانشگاه جهرم فارس فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24394 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24395 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24396 روزانه دانشگاه شیراز فارس فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24397 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24398 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24399 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24400 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24401 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24402 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24403 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24404 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24405 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24406 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24407 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24408 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24409 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24410 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24411 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
24412 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24413 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24414 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
24415 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24416 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
24417 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24418 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24419 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24420 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) همدان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24421 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24422 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
24423 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24424 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24425 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24426 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
24427 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24428 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24429 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24430 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24431 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24432 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24433 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24434 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24435 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24436 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24437 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24438 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
24439 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
24440 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24441 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
24442 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
24443 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
24444 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
24445 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
24446 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
24447 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل انجام رساله در پژوهشکده صنایع غذایی جهاددانشگاهی در مشهد میباشد.
24448 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساعی ـ گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
24449 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (واحد رفسنجان) کرمان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول