دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24886 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
24887 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
24888 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
24889 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
24890 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
24891 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
24892 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
24893 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
24894 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
24895 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
24896 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
24897 روزانه دانشگاه هنر تهران برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
24898 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
24899 روزانه دانشگاه یزد یزد برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
24900 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامه ریزی منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
24901 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24902 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
24903 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
24904 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران برنامه ریزی منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
24905 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان برنامه ریزی منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
24906 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24907 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24908 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24909 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
24910 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
24911 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24912 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
24913 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
24914 نوبت دوم دانشگاه هنر تهران برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24915 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
24916 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24917 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24918 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24919 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24920 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
24921 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24922 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24923 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24924 پردیس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
24925 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24926 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24927 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24928 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان برنامه ریزی منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24929 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24930 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24931 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24932 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرتو - زاهدان سیستان وبلوچستان برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24933 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24934 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24935 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24936 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24937 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال وبختیاری برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24938 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24939 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران مدیریت شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24940 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مدیریت شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
24941 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی شهری آموزش محور زن 30 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط زن
24942 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی شهری آموزش محور مرد 30 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
24943 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران برنامه ریزی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
24944 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور