دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مجموعه معماری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24992 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
24993 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24994 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
24995 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
24996 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
24997 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
24998 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
24999 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
25000 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
25001 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
25002 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
25003 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
25004 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
25005 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 30 نفر، نیمه اول
25006 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
25007 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 40 نفر، نیمه اول
25008 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
25009 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
25010 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25011 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
25012 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
25013 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
25014 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25015 روزانه دانشگاه هنر تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
25016 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی مرد 10 نفر، نیمه اول فقط مرد
25017 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه اول فقط زن
25018 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25019 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
25020 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
25021 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
25022 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
25023 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
25024 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
25025 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
25026 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
25027 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
25028 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
25029 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
25030 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
25031 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
25032 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
25033 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
25034 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
25035 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
25036 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه دوم
25037 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
25038 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
25039 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی مرد 2 نفر، نیمه اول فقط مرد
25040 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن 2 نفر، نیمه اول فقط زن
25041 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
25042 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
25043 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25044 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
25045 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
25046 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25047 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25048 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25049 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه دوم محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25050 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25051 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25052 پردیس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
25053 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
25055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
25056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
25057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
25058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
25059 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25060 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25061 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25062 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25063 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25064 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25065 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25066 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25067 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25068 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25069 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25070 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25071 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25072 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25073 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25074 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25075 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25076 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25077 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25078 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25079 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25080 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25081 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25082 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25083 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25084 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25085 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25086 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرتو - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25087 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25088 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25089 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25090 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25091 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25092 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25093 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25094 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25095 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25096 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25097 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25098 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25099 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25100 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25101 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25102 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
25103 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25104 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25105 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25106 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25107 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25108 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25109 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25110 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25111 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25112 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25113 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25114 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25115 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25116 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25117 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25118 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25119 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25120 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25121 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25122 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25123 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25124 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25125 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25126 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25127 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25128 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ماد - سنندج کردستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25129 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25130 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25131 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25132 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25133 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25134 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مسکن آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - مهندسی معماری منظر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25135 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
25136 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
25137 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
25138 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
25139 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
25140 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
25141 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
25142 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
25143 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
25144 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
25145 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25146 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25147 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25148 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
25149 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25150 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25151 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25152 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - مهندسی معماری اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25153 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی مرد 10 نفر، نیمه اول فقط مرد
25154 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه اول فقط زن
25155 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی زن 2 نفر، نیمه اول فقط زن
25156 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی مرد 2 نفر، نیمه اول فقط مرد
25157 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
25158 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
25159 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25160 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25161 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز مهندسی معماری اسلامی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
کد ضریب 4 - مطالعات معماری ایران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25162 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
25163 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
25164 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
25165 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
25166 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
25167 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25168 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
25169 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25170 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم قم مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
کد ضریب 5 - بازسازی پس از سانحه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25171 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازسازی پس از سانحه آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
25172 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازسازی پس از سانحه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
25173 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازسازی پس از سانحه آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - معماری داخلی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25174 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
25175 روزانه دانشگاه هنر تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
25176 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
25177 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
25178 پردیس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
25179 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25180 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25181 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25182 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25183 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25184 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25185 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25186 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25187 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25188 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25189 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25190 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25191 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان معماری داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول