دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش حقوق بین الملل و در رشته مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13464 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13465 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
13466 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13467 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13468 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
13469 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13470 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13471 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13472 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن 13 نفر، نیمه اول فقط زن
13473 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی مرد 13 نفر، نیمه اول فقط مرد
13474 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13475 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13476 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13477 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13478 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13479 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13480 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13481 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
13482 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
13483 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13484 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13485 مجازی دانشگاه شیراز فارس حقوق بین الملل آموزش محور زن و مرد 15 نفر، نیمه اول آموزش محور
13486 مجازی دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور زن 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط زن
13487 مجازی دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13488 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13489 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محلتحصیلپردیسخودگردانواقعدرتهران
13490 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13491 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13492 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13493 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13494 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13495 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13496 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13497 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13498 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13499 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13500 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13501 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13502 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13503 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13504 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13505 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13506 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول