دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش حقوق عمومی و در رشته مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13578 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
13579 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13580 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13581 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13582 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13583 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13584 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13585 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13586 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13587 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی مرد 13 نفر، نیمه اول فقط مرد
13588 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن 13 نفر، نیمه اول فقط زن
13589 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13591 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13592 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13593 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13594 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13595 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13596 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13597 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13598 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
13599 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
13600 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13602 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13603 مجازی دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور زن 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط زن
13604 مجازی دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13605 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13606 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13607 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13608 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13609 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13610 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13612 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13613 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13614 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13615 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13616 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد