دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش ژنتیک و در رشته مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17553 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17554 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17555 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
17556 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17557 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17558 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17559 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17560 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
17561 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17562 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17563 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17564 روزانه دانشگاه گنبد گلستان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17565 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17566 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17567 روزانه دانشگاه یزد یزد ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
17570 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17571 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17572 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17573 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17574 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17575 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17576 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17577 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17578 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17579 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17580 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17581 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17582 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17583 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17585 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول با همکاری بنیاد بیماریهای نادر
17586 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17587 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17588 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17589 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17590 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17591 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول