دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش میکروبیولوژی و در رشته مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17592 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17593 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن
17594 روزانه دانشگاه ایلام ایلام میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17595 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17596 روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17597 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17598 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17599 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17600 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17601 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17602 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17614 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17615 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن 4 نفر، نیمه اول فقط زن
17616 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17617 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17618 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17619 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17620 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17621 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17622 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17623 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17633 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17634 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17637 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول با همکاری بنیاد بیماریهای نادر
17638 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17639 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17640 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17641 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول