دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش میکروبیولوژی صنعتی و در رشته مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17603 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17604 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن
17605 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17606 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17607 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17608 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17609 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17624 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17625 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن 4 نفر، نیمه اول فقط زن
17626 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17627 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17628 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17635 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17636 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17642 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17643 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول