دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش میکروبیولوژی محیطی و در رشته مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17610 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17611 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17612 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17613 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17629 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17630 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17631 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17632 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول