• انتخاب آزمون و رشته

  • انتخاب گرایش ها

  • تکمیل کارنامه

  • تایید نهایی

  • پرداخت

  • لیست تفکیکی رشته ها

  • چیدمان هوشمندانه

  • آنالیز هوشمندانه

  • پایان