کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10190 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10191 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز تاریخ زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10192 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز جغرافیا زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10193 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زبان و ادبیات عربی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10194 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10195 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علوم تربیتی زن - مرد 70
انسانی - با آزمون 10196 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10197 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 17715 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز روانشناسی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17717 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 18
انسانی - نیمه متمرکز 21851 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علوم ورزشی زن - مرد 24