کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 15639 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 15640 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - با آزمون 18916 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18917 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18918 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18919 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18920 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18921 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 15641 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15642 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15643 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15644 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 15645 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران روزنامه نگاری زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15646 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15647 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15648 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15649 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15650 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 18923 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران علوم ورزشی زن - مرد 60