کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 15633 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 18913 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18914 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 18915 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 15634 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15635 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15636 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15637 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15638 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50