کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 19592 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19593 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 16380 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16381 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس جغرافیا زن - مرد 140
انسانی - صرفا سوابق 16382 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16383 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16384 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16385 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16386 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16387 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19595 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19596 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19597 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19598 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19599 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19600 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19601 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 30