کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16466 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16467 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19686 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19687 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19688 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19689 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس مدیریت دولتی زن - مرد 30