کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17405 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17406 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17407 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17408 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17409 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17410 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17411 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17412 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20535 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20536 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20537 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20538 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20539 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20540 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20541 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مدیریت صنعتی زن - مرد 30