کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17488 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17489 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17490 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17491 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17492 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17493 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17494 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17495 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مددکاری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20614 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20615 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20616 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم ورزشی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 20617 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20618 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20619 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20620 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 30