دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در استان مازندران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26288 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26289 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26295 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26329 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26330 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
17460 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17461 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26356 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26357 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26358 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26359 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26360 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26361 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26362 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17462 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهمند - لاریجان مازندران علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17463 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهمند - لاریجان مازندران فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26363 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهمند - لاریجان مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26364 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهمند - لاریجان مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26365 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهمند - لاریجان مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26432 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26433 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
17474 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران باستان شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17480 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران باستان شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26478 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26479 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26480 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26481 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26482 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27157 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی با آزمون مرد 36 -
27179 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی با آزمون مرد 24 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22866 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
22867 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
10528 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 25
10529 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جغرافیا با آزمون هردو 40
10530 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق با آزمون هردو 30
10531 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 25
10532 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 40
10533 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم تربیتی با آزمون هردو 40
10534 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی با آزمون هردو 40
10535 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 25
10536 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون هردو 25
10537 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 25
10538 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مردم شناسی با آزمون هردو 25
22994 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی با آزمون هردو 30
22995 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 18
22996 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری با آزمون هردو 18
22997 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی با آزمون هردو 15
22999 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 21
23000 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 21
10539 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 25
10540 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جغرافیا با آزمون هردو 40
10541 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق با آزمون هردو 30
10542 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 25
10543 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 40
10544 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم تربیتی با آزمون هردو 40
10545 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی با آزمون هردو 40
10546 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 20
10547 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون هردو 15
10548 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 20
10549 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مردم شناسی با آزمون هردو 25
23001 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی با آزمون هردو 30
23002 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 18
23003 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری با آزمون هردو 18
23004 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی با آزمون هردو 15
23006 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 21
23007 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 21
10550 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران باستان شناسی با آزمون هردو 50
10551 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مردم شناسی با آزمون هردو 50
23008 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 15
10552 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران باستان شناسی با آزمون هردو 35
10553 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مردم شناسی با آزمون هردو 35
23009 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 15
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14411 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی باخرز، تایباد، تربت جام/محل خدمت باخرز
14412 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی باخرز، تایباد، تربت جام/محل خدمت تایباد
14417 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی تربیت جام، سرخس/محل خدمت صالح آباد
14425 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی جغتای، جوین/محل خدمت جغتای
14427 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی چناران، قوچان/محل خدمت چناران
14433 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی تربت حیدریه، خواف، رشتخوار، زاوه/محل خدمت خواف
14438 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی درگز/محل خدمت درگز
14446 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی زاوه، رشتخوار/محل خدمت رشتخوار
14447 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی زاوه، رشتخوار/محل خدمت زاوه
14453 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی سرخس/محل خدمت سرخس
14455 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی فریمان، تربیت جام/محل خدمت فریمان
14457 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی کلات/محل خدمت کلات
14484 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی اسفراین، بام وصفی اباد/محل خدمت اسفراین
14496 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 2 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بجنورد/محل خدمت بجنورد
14503 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی جاجرم، گرمه/محل خدمت جاجرم
14468 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی مشهد/محل خدمت تبادکان
14469 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی مشهد/محل خدمت رضویه
14477 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نیشابور/محل خدمت میان جلگه
14516 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی شیروان، فاروج/محل خدمت شیروان
14517 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی شیروان، فاروج/محل خدمت فاروج
14531 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی مانه وسملقان، رازوجرگلان/محل خدمت رازوجرگلان
15261 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت/محل خدمت آزادشهر
15262 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت/محل خدمت رامیان
15263 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت/محل خدمت علی آباد
15288 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آق قلا، گرگان، بندرترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان/محل خدمت گرگان
15289 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آق قلا، گرگان، بندرترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان/محل خدمت بندرترکمن
15338 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 2 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آستارا، حویق/محل خدمت آستارا
15339 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آستارا، حویق/محل خدمت حویق
15345 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آستانه اشرفیه، کیاشهر/محل خدمت آستانه اشرفیه
15323 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی گنبد، گالیکش، کلاله، مراوه تپه/محل خدمت گنبد
15324 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی گنبد، گالیکش، کلاله، مراوه تپه/محل خدمت کلاله
15349 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی اتاقور، کومله، لنگرود، املش/محل خدمت لنگرود
15350 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی اتاقور، کومله، لنگرود، املش/محل خدمت املش
15351 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی اتاقور، کومله، لنگرود، املش/محل خدمت اتاقور
15356 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بندر انزلی، رضوانشهر/محل خدمت بندر انزلی
15368 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت کوچصفهان
15369 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت سنگر
15370 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت خمام
15371 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت ناحیه یک رشت
15372 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت رشت ناحیه دو
15382 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی عمارلو، رحمت آباد، رودبار/محل خدمت عمارلو
15383 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی عمارلو، رحمت آباد، رودبار/محل خدمت رودبار
15384 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی عمارلو، رحمت آباد، رودبار/محل خدمت رحمت آباد
15388 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی چابکسر، کلاچای، رحیم آباد، رودسر/محل خدمت کلاچای
15389 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی چابکسر، کلاچای، رحیم آباد، رودسر/محل خدمت رودسر
15392 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ماسال، صومعه سرا، تولمات/محل خدمت صومعه سرا
15393 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ماسال، صومعه سرا، تولمات/محل خدمت ماسال و شاندرمن
15394 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ماسال، صومعه سرا، تولمات/محل خدمت تولمات
15401 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی تالش/محل خدمت تالش
15406 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی شفت، فومن/محل خدمت فومن
15407 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی شفت، فومن/محل خدمت شفت
15409 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی دیلمان، لاهیجان، سیاهکل، رودبنه/محل خدمت سیاهکل
15410 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی دیلمان، لاهیجان، سیاهکل، رودبنه/محل خدمت لاهیجان
15411 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی دیلمان، لاهیجان، سیاهکل، رودبنه/محل خدمت رودبنه
16140 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت آمل
16149 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت لاریجان
16150 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت چمستان
16151 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت محمود آباد
16152 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت بابلسر
16153 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت فریدون کنار
16165 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت نور
16166 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 8 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت آمل
16167 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت لاریجان
16168 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت چمستان
16180 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خـدمت محمـود آباد
16181 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت بابلسر
16182 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خـدمت فریدون کنار
16183 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت نور
16190 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 5 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شـهر، کیاکلا، جویبـار، سـوادکوه، شیرگاه/محـل خدمت قائم شهر
16196 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شـهر، کیاکلا، جویبـار، سـوادکوه، شیرگاه/محـل خدمت جویبار
16197 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شـهر، کیاکلا، جویبـار، سـوادکوه، شیرگاه/محـل خدمت بهنمیر
16266 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شـهر، کیاکلا، جویبـار، سـوادکوه، شیرگاه/محـل خدمت سوادکوه
16267 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شـهر، کیاکلا، جویبـار، سـوادکوه، شیرگاه/محـل خدمت شیرگاه
16270 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 5 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شـهر، کیاکلا، جویبـار، سـوادکوه، شیرگاه/محـل خدمت بابل
16271 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شـهر، کیاکلا، جویبـار، سـوادکوه، شیرگاه/محـل خدمت بندپی شرقی
16274 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شـهر، کیاکلا، جویبـار، سـوادکوه، شیرگاه/محـل خدمت بندپی غربی
16275 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شهر، کیاکلا، جویبار، سوادکوه، شیرگاه/محـل خدمت قائم شهر
16284 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شهر، کیاکلا، جویبار، سوادکوه، شیرگاه/محـل خدمت جویبار
16302 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شهر، کیاکلا، جویبار، سوادکوه، شیرگاه/محـل خدمت بهنمیر
16307 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شهر، کیاکلا، جویبار، سوادکوه، شیرگاه/محـل خدمت سوادکوه
16308 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شهر، کیاکلا، جویبار، سوادکوه، شیرگاه/محـل خدمت شیرگاه
16311 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 7 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شهر، کیاکلا، جویبار، سوادکوه، شیرگاه/محـل خدمت بابل
16322 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شهر، کیاکلا، جویبار، سوادکوه، شیرگاه/محـل خدمت بندپی شرقی
16323 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شهر، کیاکلا، جویبار، سوادکوه، شیرگاه/محـل خدمت بندپی غربی
16324 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت نوشهر
16325 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت کجور
16326 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت چالوس
16327 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت کلاردشت
16339 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت تنکابن
16340 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت عباس آباد
16341 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت رامسر
16342 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت نوشهر
16361 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت کجور
16362 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت چالوس
16363 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت کلاردشت
16364 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت تنکابن
16365 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت عباس آباد
16366 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت رامسر
16385 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت ساری ناحیه 1
16401 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت ساری ناحیه 2
16402 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت میاندرود
16403 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 5 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت نکاء
16404 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت بهشهر
16411 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت گلوگاه
16412 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت ساری ناحیه 1
16419 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت ساری ناحیه 2
16420 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت دودانگه
16425 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت چهاردانگه
16435 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت میاندرود
16440 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت نکاء
16441 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت بهشهر
16444 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت گلوگاه
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17361 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق با آزمون هردو 60
25683 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حسابداری با آزمون هردو 60
25684 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران روانشناسی با آزمون هردو 36
25685 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25686 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25687 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25688 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25689 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25690 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17364 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق با آزمون هردو 60
25700 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران روانشناسی با آزمون هردو 36
25701 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25702 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25703 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25704 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17377 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17378 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25764 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25765 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25766 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25767 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25794 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران روانشناسی با آزمون هردو 36
17387 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25795 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25796 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25797 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25798 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25799 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25806 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران روانشناسی با آزمون هردو 36
17388 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17389 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25807 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25808 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25809 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25810 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25811 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25812 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25813 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مربیگری ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25814 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25815 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17397 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25926 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25927 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25928 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25929 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25931 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25932 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25933 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25939 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25940 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25961 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25962 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25963 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25964 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25965 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25966 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26051 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26052 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26053 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26054 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26055 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26073 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران روانشناسی با آزمون هردو 36
26074 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران اقتصاد اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26075 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26076 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26077 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26078 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26079 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26080 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26081 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26082 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26090 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26091 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26092 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26093 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26094 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26095 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26108 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران روانشناسی با آزمون هردو 36
26109 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26110 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26121 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26122 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26123 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26124 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26125 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26130 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران روانشناسی با آزمون هردو 36
17421 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26131 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26132 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26133 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26134 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26135 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26145 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 84
26146 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26147 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26148 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26149 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17428 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17429 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران علوم ارتباطات اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26152 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26153 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26154 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26155 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26156 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26157 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17430 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26165 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26166 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26167 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26168 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26169 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مدیریت بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26170 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26171 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26172 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26173 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26174 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26175 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17431 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26177 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26178 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
17435 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17436 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26216 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26217 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26218 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
27604 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26258 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
17447 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26259 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26260 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26261 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
17454 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26280 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26281 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26282 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26283 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26284 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران حقوق با آزمون هردو 50
20841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران روزنامه نگاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران حقوق با آزمون هردو 50
25228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران روانشناسی با آزمون هردو 60
20850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25232 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25233 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25235 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25236 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مددکاری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25237 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25239 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25240 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25241 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25243 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25244 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25245 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25246 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25247 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20873 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران روزنامه نگاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20874 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20875 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25248 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25287 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20920 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20921 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20922 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20923 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25288 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20924 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20925 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25289 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25290 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25291 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20926 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20927 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20928 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20929 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25294 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25295 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25296 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25297 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25298 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25299 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20930 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20931 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20932 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20933 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20934 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20935 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20936 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20937 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20938 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20939 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20940 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20941 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20942 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20943 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20944 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مددکاری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20945 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25313 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25314 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20946 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20947 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20948 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20949 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20950 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25315 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25316 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25317 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20951 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20952 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20953 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20954 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25318 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25319 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25320 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25321 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25322 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25323 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25250 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20876 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20877 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20878 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20880 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20884 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران مددکاری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25251 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25254 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25258 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25259 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25260 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران حقوق با آزمون هردو 50
25261 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران حسابداری با آزمون هردو 30
25262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران روانشناسی با آزمون هردو 60
20886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20889 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20890 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20891 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20892 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران روزنامه نگاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20893 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25263 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25269 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25270 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25271 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران روزنامه نگاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20903 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20904 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20905 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25273 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25274 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25275 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25276 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20906 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20910 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20912 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20913 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20914 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20915 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20916 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20917 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20918 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20919 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25283 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25285 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25286 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20955 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20956 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20957 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25324 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25325 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25326 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30