دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در استان ایلام

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10049 روزانه دانشگاه ایلام ایلام بهداشت مواد غذایی با آزمون هردو 25
10050 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی محض با آزمون هردو 30
10051 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون هردو 25
10052 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 25
10053 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 25
10054 روزانه دانشگاه ایلام ایلام کاردانی دامپزشکی با آزمون هردو 30
22599 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی با آزمون هردو 6
22600 روزانه دانشگاه ایلام ایلام حسابداری با آزمون هردو 6
22601 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
10055 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام بهداشت مواد غذایی با آزمون هردو 20
10056 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی محض با آزمون هردو 15
10057 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون هردو 20
10058 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 15
10059 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام کاردانی دامپزشکی با آزمون هردو 15
22602 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی با آزمون هردو 6
22603 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حسابداری با آزمون هردو 6
22604 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
10060 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10061 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10062 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10063 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10064 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10065 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10066 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10067 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی گیاه پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10068 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10069 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10070 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22605 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
10071 روزانه دانشگاه ایلام محل تحصیل آموزشکده کشاورزی دهلران ایلام کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
11021 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی با آزمون هردو 36
11022 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی با آزمون هردو 12
11023 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام اتاق عمل با آزمون هردو 25
11024 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام بهداشت عمومی با آزمون هردو 30
11025 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها با آزمون هردو 30
11026 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری با آزمون هردو 30
11027 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری با آزمون هردو 30
11028 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 30
11029 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مامایی با آزمون زن 20 ممنوعیت نقل و انتقال
11030 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 35
11031 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 35
11032 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام هوشبری با آزمون هردو 25
11033 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی با آزمون هردو 30
11034 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام بهداشت عمومی با آزمون هردو 5
11035 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری با آزمون هردو 7
11036 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری با آزمون هردو 7
11037 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 5
11038 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 5
11039 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 5
11040 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام هوشبری با آزمون هردو 5
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12523 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی با آزمون هردو 34 مخصوص داوطلبان استان ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت سه برابر مدت تحصیل
12525 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12800 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان ایلام دانشگاه ایلام
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16279 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی آبدانان/محل خدمت آبدانان
16280 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 9 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی ایلام/محل خدمت ایلام
16282 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 9 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی ایلام/محل خدمت ایلام
16286 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی ایوان/محل خدمت ایوان
16287 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی ایوان/محل خدمت ایوان
16291 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی دره شهر/محل خدمت دره شهر
16292 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی دره شهر/محل خدمت دره شهر
16293 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی دهلران/محل خدمت دهلران
16296 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی دهلران/محل خدمت دهلران
16297 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی دهلران/محل خدمت زرینآباد
16298 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی دهلران/محل خدمت موسیان
16303 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی چرداول/محل خدمت هلیلان
16304 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی چرداول/محل خدمت چرداول
16305 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی چرداول/محل خدمت هلیلان
16306 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی چرداول/محل خدمت چرداول
16309 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی مهران/محل خدمت مهران
16310 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی مهران/محل خدمت مهران
16312 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی ملکشاهی/محل خدمت ملکشاهی
16313 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی ملکشاهی/محل خدمت ملکشاهی
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25884 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25885 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25886 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25887 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25888 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25889 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25890 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25891 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27052 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25
27126 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی با آزمون مرد 9 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
23703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23709 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23710 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23711 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران (محل تحصیل زرینآباد) ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23713 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23714 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23715 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ارکواز ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23718 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ارکواز ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23719 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ارکواز ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23720 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23722 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23723 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد بدره ایلام زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23724 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد بدره ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23725 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد بدره ایلام مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23726 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23727 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23728 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23729 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23730 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
23731 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23732 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23733 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23734 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23735 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23736 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23737 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23739 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23740 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله (محل تحصیل هلیلان) ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23741 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23742 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23743 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15