دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشکده علوم پزشکی شیراز (استان فارس) در سال 1325 آموزشگاه عالی بهداری برای تربیت متخصصین در زمینه علوم پزشکی در یک دوره چهار ساله تأسیس گردید. در بیست و هفتم آذر ماه 1328 دانشکده پزشکی شیراز به طور رسمی افتتاح شد. در سال 1322 آموزشگاه عالی پرستاری نمازی آغاز به کار کرد و دانشکده دندانپزشکی در سال 1348 افتتاح گردید. به دنبال تصویب لایحه تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1364 بخش آموزش پزشکی از دانشگاه شیراز منفک گردید و بدین گونه دانشگاه علوم پزشکی شکل گرفت. از سال 1373 با ادغام سازمان‌های منطقه‌ای بهداشت و درمان استان‌ها در دانشگاه علوم پزشکی این دانشگاه تحت نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس موجودیت یافت.   دانشکده‌های تحت پوشش:       دانشکده پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری و مامایی حضرت فاطمه(س)، بهداشت، پیراپزشکی، توانبخشی، مدیریت و اطلاع‌رسانی، پرستاری حضرت زینب(س) لارستان   رشته- مقطع‌های ارائه شده: مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات فلوشیپویتره و ریتنپزشکی1364- فلوشیپچشم‌پزشکی کودکان و استرابیسمپزشکی1376- فلوشیپسگمان قدامیپزشکی1364- فلوشیپآسیب‌شناسیپزشکی1371- فوق تخصصگوارش کودکانپزشکی1368- فوق تخصصقلب کودکانپزشکی1368- فوق تخصصکلیه کودکانپزشکی1369- فوق تخصصایمونولوژی و آلرژی کودکانپزشکی1368- فوق تخصصنوزادانپزشکی1368- فوق تخصصعفونی کودکانپزشکی1368- فوق تخصصغدد کودکانپزشکی1369- فوق تخصصهماتولوژی کودکانپزشکی1374- فوق تخصصگوارشپزشکی1363- فوق تخصصهماتولوژیپزشکی1366- فوق تخصصغددپزشکی1367- فوق تخصصکلیه بالغینپزشکی1369- فوق تخصصقلب و عروقپزشکی1363- فوق تخصصریهپزشکی1371- فوق تخصصروماتولوژیپزشکی1367- فوق تخصصجراحی کودکانپزشکی1365- دکتری تخصصیپزشکی اجتماعیپزشکی1366- دکتری تخصصیمغز و اعصابپزشکی1370- دکتری تخصصیآسیب‌شناسیپزشکی-- دکتری تخصصیچشم‌پزشکیپزشکی-- دکتری تخصصیروان‌پزشکیپزشکی-- دکتری تخصصیپوستپزشکی-- دکتری تخصصیداخلیپزشکی-- دکتری تخصصیقلب و عروقپزشکی-- دکتری تخصصیجراحی عمومیپزشکی-- دکتری تخصصیزنان و زایمانپزشکی-- دکتری تخصصیکودکانپزشکی-- دکتری تخصصیبیهوشیپزشکی-- دکتری تخصصیپرتودرمانیپزشکی-- دکتری تخصصیگوش و حلق و بینیپزشکی-- دکتری تخصصیپرتوشناسی تشخیصیپزشکی-- دکتری تخصصیطب فیزیکی و توانبخشیپزشکی-- دکتری تخصصیجراحی اعصابپزشکی-- دکتری تخصصیجراحی استخوان و مفاصلپزشکی-- دکتری تخصصیجراحی کلیه و مجاری ادراری، تناسلیپزشکی-- Ph.D.فیزیولوژیپزشکی1379- Ph.D.ایمونولوژیپزشکی1375- Ph.D.بیوشیمیپزشکی1378عدم پذیرش از 80 Ph.D.میکروب‌شناسیپزشکی1372- Ph.D.انگل‌شناسیپزشکی1381- Ph.D.آمار زیستیدانشکده پزشکی1375- دکتری حرفه‌ایپزشکیپزشکی1328پذیرش هر سه سال یکبار دکتری حرفه‌ایداروسازیداروسازی1369- کارشناسی ارشدM.P.Hبهداشت - کارشناسی ارشدفیزیولوژیپزشکی - کارشناسی ارشدایمونولوژیپزشکی - کارشناسی ارشدبیوشیمیپزشکی - کارشناسی ارشدمیکروب‌شناسیپزشکی - کارشناسی ارشدانگل‌شناسیپزشکی - کارشناسی ارشدعلوم تشریحیپزشکی - کارشناسی ارشدپرستاریپرستاری - کارشناسی ارشدماماییمامایی - کارشناسی ارشدفیزیوتراپیتوانبخشی - کارشناسی ارشدتغذیهبهداشت - کارشناسی ارشدآمار زیستیبهداشت - کارشناسی ارشداپیدمیولوژیبهداشت عدم پذیرش از 81 کارشناسیپرستاریپرستاری1356پذیرش یک سال در میان کارشناسیماماییپرستاری1364پذیرش یک سال در میان کارشناسیفیزیوتراپیتوانبخشی1357- کارشناسیتغذیهبهداشت1380- کارشناسیمدیریت و اطلاع‌رسانیمدیریت و اطلاع‌رسانی1380- کارشناسیمدیریت خدمات بهداشتی و درمانیمدیریت و اطلاع‌رسانی1376- کارشناسیپرستاریپرستاری حضرت زینب(س)1366- کارشناسی ناپیوستهپرستاریپرستاری1364- کارشناسی ناپیوستهماماییپرستاری1365- کارشناسی ناپیوستهعلوم آزمایشگاهیپیراپزشکی1374- کارشناسی ناپیوستهرادیولوژیپیراپزشکی1365- کارشناسی ناپیوستهبهداشت عمومیبهداشت1369- کارشناسی ناپیوستهبهداشت محیطبهداشت1372شروع مجدد از 82 کارشناسی ناپیوستهبهداشت حرفه‌ایبهداشت1377- کارشناسی ناپیوستهمدارک پزشکیمدیریت و اطلاع‌رسانی1368- کاردانیاتاق عملپرستاری1366- کاردانیهوشبریپرستاری1366
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11460 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون هردو 94
11461 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون هردو 94
11462 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی با آزمون هردو 56
11463 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی با آزمون هردو 54
11464 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس اتاق عمل با آزمون هردو 20
11465 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس اعضای مصنوعی با آزمون هردو 12
11466 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس بهداشت عمومی با آزمون هردو 20
11467 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری با آزمون هردو 40
11468 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری با آزمون هردو 40
11469 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 31
27605 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس شنوایی شناسی با آزمون هردو 10
11470 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 32
11471 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم تغذیه با آزمون هردو 20
11472 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20
11473 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فیزیوتراپی با آزمون هردو 23
11474 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس کاردرمانی با آزمون هردو 18
11475 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس گفتار درمانی با آزمون هردو 15
11476 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مامایی با آزمون زن 15
11477 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون هردو 20
11478 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 21
11479 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 25
11480 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس هوشبری با آزمون هردو 22
11481 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون هردو 14
11482 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون هردو 15
11483 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی با آزمون هردو 10
11484 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی با آزمون هردو 4
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12615 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان فارس دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در مناطق محـروم تحـت پوشـش دانشکده علوم پزشکی لارستان
12616 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان فارس دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در مناطق محـروم تحـت پوشـش دانشکده علوم پزشکی لارستان
12617 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان فارس دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی جهرم
12618 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان فارس دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشکده علـوم پزشکی گراش
12647 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی یاسوج