کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 10797 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زمین شناسی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10798 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زیست شناسی دریا زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10799 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان شیمی محض زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10800 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی شیلات زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 18084 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 18085 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 18086 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 18087 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 18088 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 18089 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 10801 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زیست شناسی دریا زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10802 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان شیمی محض زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18090 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 18091 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 18092 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 18093 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 18094 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 18095 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی زن - مرد 3
تجربی - صرفا سوابق 10803 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان اقیانوس شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 10804 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10805 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان اقیانوس شناسی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10806 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زمین شناسی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10807 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی شیلات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10808 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 18096 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی زن - مرد 4
تجربی - نیمه متمرکز 21875 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی زن - مرد 10