کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 15389 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 15390 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین شیمی محض زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 15391 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 19778 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 19779 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین روانشناسی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 19780 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 19781 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 19782 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 19783 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 15392 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15393 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15394 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زیست شناسی گیاهی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15395 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15396 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 19784 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 19785 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19786 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم ورزشی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 19787 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مدیریت جهانگردی زن - مرد 15