دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در استان مازندران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10147 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران بهداشت مواد غذایی با آزمون هردو 30
10148 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران بهداشت و بازرسی گوشت با آزمون هردو 30
10149 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران زیست فناوری با آزمون هردو 50
10150 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون هردو 30
10151 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران کاردانی دامپزشکی با آزمون هردو 30
10152 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران بهداشت مواد غذایی با آزمون هردو 15
10153 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران بهداشت و بازرسی گوشت با آزمون هردو 15
10154 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران زیست فناوری با آزمون هردو 30
10155 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون هردو 15
10156 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران کاردانی دامپزشکی با آزمون هردو 15
10157 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10158 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10512 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 25
10513 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 25
22858 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 20
10514 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 10
10515 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 10
22859 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 8
10516 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10517 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10518 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10519 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10520 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10521 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10522 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10523 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10524 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10525 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10526 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10527 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10528 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10529 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10530 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10531 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10532 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10533 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22866 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
22867 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
10710 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 20
10711 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 25
10712 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 20
10713 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض با آزمون هردو 25
10714 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی با آزمون هردو 25
22994 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی با آزمون هردو 15
22995 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 9
22996 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری با آزمون هردو 9
22997 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی با آزمون هردو 8
22998 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی با آزمون هردو 20
22999 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 11
23000 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 11
10715 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 20
10716 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 25
10717 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض با آزمون هردو 25
10718 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی با آزمون هردو 25
23001 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی با آزمون هردو 15
23002 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 9
23003 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری با آزمون هردو 9
23004 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی با آزمون هردو 8
23005 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی با آزمون هردو 20
23006 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 11
23007 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 11
10719 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقیانوس شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10720 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقیانوس شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10721 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23008 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 8
23009 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 8
11041 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پزشکی با آزمون هردو 92
11042 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران دندانپزشکی با آزمون هردو 24
11043 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران اتاق عمل با آزمون هردو 25
11044 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پرستاری با آزمون هردو 52
11045 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون هردو 25
11046 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 25
11047 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی پزشکی هستهای با آزمون هردو 25
11048 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران شنوایی شناسی با آزمون هردو 15
11049 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 25
11050 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران فیزیوتراپی با آزمون هردو 21
11051 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران گفتار درمانی با آزمون هردو 20
11052 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران مامایی با آزمون زن 30
11053 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 25
11054 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران هوشبری با آزمون هردو 25
11057 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پزشکی با آزمون هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11058 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران دندانپزشکی با آزمون هردو 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11059 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران فیزیوتراپی با آزمون هردو 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11055 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) مازندران بهداشت عمومی با آزمون هردو 20
11056 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) مازندران پرستاری با آزمون هردو 42
11714 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی با آزمون هردو 50
11715 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی با آزمون هردو 58
11716 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی با آزمون هردو 44
11717 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی با آزمون هردو 24
11718 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران اتاق عمل با آزمون هردو 22
11719 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران بهداشت عمومی با آزمون هردو 25
11720 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری با آزمون هردو 36
11721 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری با آزمون هردو 36
11722 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 27
11723 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 27
11724 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20
11725 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران کاردرمانی با آزمون هردو 14
11726 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مامایی با آزمون زن 20
11727 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25
11728 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 25
11729 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری با آزمون هردو 21
11730 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی با آزمون هردو 12
11731 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران اتاق عمل با آزمون هردو 5
11732 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران بهداشت عمومی با آزمون هردو 5
11733 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری با آزمون هردو 7
11734 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری با آزمون هردو 7
11735 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 5
11736 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 5
11737 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 5
11738 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران کاردرمانی با آزمون هردو 5
11739 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مامایی با آزمون زن 5
11740 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 5
11741 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 5
11742 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری با آزمون هردو 5
11751 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی با آزمون هردو 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
11752 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی با آزمون هردو 22 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
11743 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری با آزمون هردو 34
11744 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری با آزمون هردو 32
11745 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری با آزمون هردو 6
11746 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری با آزمون هردو 6
11747 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 25
11748 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 25
11749 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) مازندران پرستاری با آزمون هردو 32
11750 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) مازندران پرستاری با آزمون هردو 6
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12579 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان سمنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در مناطق تحت پوشش دانشـگاه علوم پزشکی شاهرود
12657 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12658 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12659 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران دندانپزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان مازندران دانشگاه علوم پزشکی بابل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12660 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16140 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت آمل
16150 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت چمستان
16151 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت محمودآباد
16152 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت بابلسر
16166 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت آمل
16168 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت چمستان
16180 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت محمودآباد
16181 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت بابلسر
16182 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت فریدون کنار
16183 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت نور
16190 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شهر، کیاکلا، جویبار، سوادکوه، شیرگاه/محـل خـدمت قـائم شهر
16196 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شهر، کیاکلا، جویبار، سوادکوه، شیرگاه/محل خدمت جویبار
16270 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شهر، کیاکلا، جویبار، سوادکوه، شیرگاه/محل خدمت بابل
16271 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شهر، کیاکلا، جویبار، سوادکوه، شیرگاه/محل خدمت بنـدپی شرقی
16275 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شهر، کیاکلا، جویبار، سوادکوه، شیرگاه/محـل خـدمت قائم شهر
16284 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شهر، کیاکلا، جویبار، سوادکوه، شیرگاه/محـل خـدمت جویبار
16311 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شهر، کیاکلا، جویبار، سوادکوه، شیرگاه/محـل خـدمت بابل
16322 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شهر، کیاکلا، جویبار، سوادکوه، شیرگاه/محـل خـدمت بندپی شرقی
16324 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباسآباد/محل خدمت نوشهر
16326 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباسآباد/محل خدمت چالوس
16339 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباسآباد/محل خدمت تنکابن
16340 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباسآباد/محل خدمت عباسآباد
16342 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباسآباد/محل خدمت نوشهر
16362 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباسآباد/محل خدمت چالوس
16364 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباسآباد/محل خدمت تنکابن
16365 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباسآباد/محل خدمت عباسآباد
16366 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباسآباد/محل خدمت رامسر
16385 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت ساری ناحیه 1
16401 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت ساری ناحیه 2
16403 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت نکاء
16404 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت بهشهر
16411 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت گلوگاه
16412 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت ساری ناحیه 1
16419 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت ساری ناحیه 2
16435 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت میاندرود
16440 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت نکاء
16441 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت بهشهر
16444 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت گلوگاه
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25683 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حسابداری با آزمون هردو 30
25684 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران روانشناسی با آزمون هردو 18
17359 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25685 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25686 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25687 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25688 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25689 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25690 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25700 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران روانشناسی با آزمون هردو 18
17362 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
17363 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
17364 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25701 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25702 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25703 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25704 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
17369 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17370 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25764 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25765 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25766 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25767 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25794 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران روانشناسی با آزمون هردو 18
25795 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25796 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25797 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25798 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25799 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25806 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران روانشناسی با آزمون هردو 18
25807 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25808 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25809 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25810 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25811 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25812 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25813 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مربیگری ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25814 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25815 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
17378 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 180
17379 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران زیست فناوری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17380 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17381 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران میکروبیولوژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17382 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17383 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران کاردانی شیمی آزمایشگاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25872 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 48
25926 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25927 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25928 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25929 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25931 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25932 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25933 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25939 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25940 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
17399 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
17400 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
17401 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران کاردانی علمی - کاربردی امور زراعی و باغی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25961 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25962 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25963 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25964 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25965 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
17402 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
25966 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
17412 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
17413 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
26051 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26052 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26053 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26054 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26055 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26073 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران روانشناسی با آزمون هردو 18
26074 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران اقتصاد اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26075 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26076 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26077 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26078 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26079 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26080 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26081 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26082 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
17417 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26090 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26091 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26092 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26093 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26094 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26095 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26108 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران روانشناسی با آزمون هردو 18
26109 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26110 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
17426 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
17427 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
17428 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
26121 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26122 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26123 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26124 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26125 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26130 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران روانشناسی با آزمون هردو 18
26131 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26132 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26133 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26134 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26135 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26145 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 42
26146 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26147 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26148 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26149 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26152 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26153 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26154 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26155 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26156 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26157 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26165 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26166 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26167 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26168 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26169 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مدیریت بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26170 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26171 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26172 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26173 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26174 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26175 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
17438 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 60
17439 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران بهداشت مواد غذایی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17440 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17441 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران زیست فناوری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17442 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17443 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26176 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 48
26177 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26178 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26216 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
27604 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26217 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26218 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
17444 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
17445 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
26258 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26259 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26260 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26261 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26280 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26281 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26282 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26283 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26284 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26288 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26289 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
17453 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران کاردانی شیمی آزمایشگاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26295 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26329 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26330 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26356 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26357 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26358 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26359 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26360 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26361 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26362 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26363 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهمند - لاریجان مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26364 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهمند - لاریجان مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26365 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهمند - لاریجان مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26432 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26433 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26478 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26479 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26480 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
17465 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
26481 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26482 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مدیریت هتلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26564 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26565 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26566 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26573 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27088 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25
27157 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی با آزمون مرد 18 -
27179 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی با آزمون مرد 12 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
25219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
25224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران روانشناسی با آزمون هردو 30
19157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25232 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25233 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25235 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25236 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25237 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25238 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25239 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25240 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25241 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25242 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
25243 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25244 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25245 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25246 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25247 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25248 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25250 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25251 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25254 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25256 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
25257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25258 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25259 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25260 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25313 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25314 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19197 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25315 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25316 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25317 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25318 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25319 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25320 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25321 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25322 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25323 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25324 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25325 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25326 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25261 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران حسابداری با آزمون هردو 15
25262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران روانشناسی با آزمون هردو 30
19171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25263 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25264 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25266 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
25267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25269 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25270 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25271 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25272 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25273 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25274 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25275 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25276 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25283 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25285 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25286 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25287 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25288 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25289 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25290 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25291 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25294 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25295 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25296 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25297 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25298 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25299 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20