دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در استان همدان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10072 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی محض با آزمون هردو 50
10073 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون هردو 35
10074 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 25
10075 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان کاردانی دامپزشکی با آزمون هردو 45
22615 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم اقتصادی با آزمون هردو 14
22616 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری با آزمون هردو 14
22617 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی با آزمون هردو 14
22618 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی با آزمون هردو 32
10076 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10077 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 65
10078 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 70
10079 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10080 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10081 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10082 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10083 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تویسرکان) همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون مرد 25 امکان انتقال به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
10084 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن 25 امکان انتقال به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
22619 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان حسابداری با آزمون مرد 14 امکان انتقال به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
22620 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت بازرگانی با آزمون مرد 15 امکان انتقال به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
22621 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت دولتی با آزمون مرد 15 امکان انتقال به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
22622 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی با آزمون مرد 15 امکان انتقال به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
22738 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 20
22739 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی کاربردی با آزمون هردو 40
22740 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی کاربردی با آزمون هردو 20
10352 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10353 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10354 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10355 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
22741 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
22896 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ملایر) همدان علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 6
22897 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ملایر) همدان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
10756 روزانه دانشگاه ملایر همدان زیست فناوری با آزمون هردو 60
10757 روزانه دانشگاه ملایر همدان میکروبیولوژی با آزمون هردو 80
23018 روزانه دانشگاه ملایر همدان روانشناسی با آزمون هردو 11
23019 روزانه دانشگاه ملایر همدان شیمی کاربردی با آزمون هردو 32
23020 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان روانشناسی با آزمون هردو 14
10758 روزانه دانشگاه ملایر همدان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
10759 روزانه دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10760 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10761 روزانه دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10762 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10763 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10764 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10765 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10766 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10767 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10768 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10769 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10770 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10771 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10772 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
23079 روزانه مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان شیمی کاربردی با آزمون زن 32
10845 روزانه مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی زن 25
10846 روزانه مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی زن 25
23080 روزانه مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی زن 15
10847 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی زن 20
10848 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی زن 20
23081 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی زن 16
23082 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی زن 3
11784 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون هردو 44 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11785 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون هردو 64 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11786 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی با آزمون هردو 30 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11787 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی با آزمون هردو 24 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11788 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اتاق عمل با آزمون هردو 25 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11789 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اعضای مصنوعی با آزمون هردو 12 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11790 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان بهداشت عمومی با آزمون هردو 25 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11791 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان بهداشت عمومی با آزمون هردو 25 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11792 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری با آزمون هردو 44 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11793 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری با آزمون هردو 42 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11794 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 27 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11795 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان شنوایی شناسی با آزمون هردو 25 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11796 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 32 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11797 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11798 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فیزیوتراپی با آزمون هردو 12 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11799 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کاردرمانی با آزمون هردو 25 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11800 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کتابداری در شاخه پزشکی با آزمون هردو 35 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11801 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان گفتار درمانی با آزمون هردو 25 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11802 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مامایی با آزمون زن 20 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11803 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11804 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 27 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11805 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان هوشبری با آزمون هردو 28 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11810 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون هردو 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11811 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی با آزمون هردو 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11812 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی با آزمون هردو 16 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11806 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل محل تحصیل دانشکده پرستاری ملایر) همدان پرستاری با آزمون هردو 38 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11808 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان اتاق عمل با آزمون هردو 20 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11809 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان پرستاری با آزمون هردو 30 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11807 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پرستاری اسدآباد) همدان بهداشت عمومی با آزمون هردو 30 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11813 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پرستاری اسدآباد) همدان پرستاری با آزمون هردو 30 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12677 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل - عدم تعهد واگذاری خوابگاه
12678 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل -عدم تعهد واگذاری خوابگاه
12679 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل - عدم تعهد واگذاری خوابگاه
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12874 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت دولتی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) - امکان انتقـال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16599 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی سردرود، رزن، قروه در جزین/محل خدمت سردرود
16605 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی سردرود، رزن، قروه در جزین/محل خدمت رزن
16606 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی سردرود، رزن، قروه در جزین/محل خدمت قروه درجزین
16622 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی سردرود، رزن، قروه در جزین/محل خدمت سردرود
16629 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی سردرود، رزن، قروه در جزین/محل خدمت رزن
16630 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی سردرود، رزن، قروه در جزین/محل خدمت قروه درجزین
16849 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی اسدآباد/محل خدمت اسدآباد
16852 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی اسدآباد/محل خدمت اسدآباد
16855 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی بهار، لالجین/محل خدمت بهار
16856 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی بهار، لالجین/محل خدمت لالجین
16859 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی بهار، لالجین/محل خدمت بهار
16860 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی بهار، لالجین/محل خدمت لالجین
16872 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی تویسرکان، قلقلرود/محل خدمت تویسرکان
16873 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی تویسرکان، قلقلرود/محل خدمت تویسرکان
16893 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی تویسرکان، قلقلرود/محل خدمت قلقلرود(فرسفج)
16895 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی کبودراهنگ، گل تپه/محل خدمت کبودراهنگ
16896 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی کبودراهنگ، گل تپه/محل خدمت گل تپه
16897 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 5 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی کبودراهنگ، گل تپه/محل خدمت کبودراهنگ
16898 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت سامن
16899 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت جوکار
16925 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت ملایر
16926 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت سامن
16927 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت جوکار
16937 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت ملایر
16941 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی نهاوند، خزل/محل خدمت خزل
16945 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی نهاوند، خزل/محل خدمت نهاوند
16949 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی نهاوند، خزل/محل خدمت نهاوند
16953 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی نهاوند، خزل/محل خدمت خزل
16983 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی فامنین/محل خدمت فامنین
16984 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی همدان، قهاوندشرا/محل خدمت قهاوند شرا
16985 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی همدان، قهاوندشرا/محل خدمت قهاوند شرا
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25847 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25848 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25849 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25850 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25851 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25852 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25858 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امید - نهاوند همدان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
17384 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان مهندسی صنایع مبلمان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25882 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25883 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25982 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25983 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
17455 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26464 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان روانشناسی با آزمون هردو 18
26465 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26466 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26467 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26468 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26469 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26470 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26471 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27091 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
27092 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پرستاری اسدآباد) همدان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 30 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
27042 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کاردانی علوم آزمایشگاهی با آزمون مرد 15 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
27128 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی با آزمون مرد 12 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19270 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19271 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19272 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25519 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25520 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25521 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25522 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25523 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19273 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
25524 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان حسابداری با آزمون هردو 15
25525 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی با آزمون هردو 15
25526 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
25527 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
25528 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15
19274 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19275 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19276 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25530 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25531 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25532 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
25533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25534 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25537 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25538 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25539 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25540 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25541 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25542 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25543 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25544 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25545 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25546 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25547 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25548 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25549 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25550 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25551 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25552 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19283 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25553 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25554 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25555 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25556 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25557 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
25558 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25559 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25560 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25561 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19251 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19254 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25476 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25477 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25478 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25479 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
25480 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25481 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25482 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19256 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19258 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19259 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
19260 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25483 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25484 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25485 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25486 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25487 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25488 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25489 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25490 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19261 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25491 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25492 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25493 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25494 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
25495 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25496 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19263 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19264 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25497 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25498 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25499 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25500 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25501 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
25502 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25503 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25504 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25505 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19266 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25506 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25507 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25508 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25509 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25510 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25511 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19269 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25512 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25513 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25514 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25515 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25516 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25517 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25518 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15