کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی ریاضی - با آزمون - 2

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی ریاضی - با آزمون - 2
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10649 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی مکانیک زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10650 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آمار و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10651 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10652 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم کامپیوتر زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10653 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10654 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیک زن - مرد 32
ریاضی - با آزمون 10655 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی برق زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 10656 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10657 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10658 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی معماری زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10659 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10660 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10661 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 17826 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17827 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17828 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی کاربردی زن - مرد 8
ریاضی - با آزمون 17829 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17830 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم اقتصادی زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 17831 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 10662 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10663 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیک زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 10664 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی برق زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10665 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی عمران زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10666 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکانیک زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10667 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 17832 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17833 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17834 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی کاربردی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17835 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 17836 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم اقتصادی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 17837 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 10668 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10669 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10670 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10671 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 10672 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10673 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10674 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 10675 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 10676 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 17838 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17839 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن - مرد 13
ریاضی - با آزمون 17840 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17841 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران روانشناسی زن 3 دانشجويان علاوه برواحدهاي تخصصي ميبايست 22 واحد حوزوي را نيز بگذرانند. 
ریاضی - با آزمون 17842 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17843 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن 6
ریاضی - با آزمون 17844 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی مرد 3
ریاضی - با آزمون 10677 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس آمار و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10678 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10679 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی آب زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10680 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس فیزیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10681 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مهندسی برق زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 10682 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مهندسی شهرسازی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10683 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مهندسی شیمی زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10684 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مهندسی عمران زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10685 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10686 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10687 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مهندسی مکانیک زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 10688 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10689 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10690 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مهندسی نفت زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 17845 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17846 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17847 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس روانشناسی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17848 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17849 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس علوم اقتصادی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17850 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17851 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17852 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17853 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مدیریت هتلداری زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17854 مجازی دولتی با آزمون دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 12 محل تحصيل دانشكده آموزشهاي الكترونيكي 
ریاضی - با آزمون 10693 روزانه با آزمون دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) خوزستان مهندسی ایمنی زن - مرد 54
ریاضی - با آزمون 10694 روزانه با آزمون دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) خوزستان مهندسی شیمی زن - مرد 27
ریاضی - با آزمون 10695 روزانه با آزمون دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) خوزستان مهندسی نفت زن - مرد 27
ریاضی - با آزمون 10696 روزانه با آزمون دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی برق زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10697 روزانه با آزمون دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی شیمی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10698 روزانه با آزمون دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی مکانیک زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10699 روزانه با آزمون دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی نفت زن - مرد 90
ریاضی - با آزمون 10700 روزانه با آزمون دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد محمودآباد مازندران) مازندران مهندسی ماشین آلات دریایی مرد 25
ریاضی - با آزمون 17855 روزانه با آزمون دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد تهران) تهران حسابداری زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 10701 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اراک تهران مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10702 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اراک تهران مهندسی عمران زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10703 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اراک تهران مهندسی معدن زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10704 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اراک تهران مهندسی مکانیک زن - مرد 115
ریاضی - با آزمون 10705 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اراک تهران مهندسی نقشه برداری زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10706 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی اپتیک و لیزر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10707 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی برق زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10708 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی شیمی زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10709 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی صنایع زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10710 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10711 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10712 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معدن زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10713 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مکانیک زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10714 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی هوافضا زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 17856 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10715 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار و کاربردها زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10716 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10717 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10718 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیک زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10719 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی برق زن - مرد 170
ریاضی - با آزمون 10720 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی شیمی زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 10721 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی صنایع زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 10722 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 10723 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 10724 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی معدن زن - مرد 75
ریاضی - با آزمون 10725 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک زن - مرد 130
ریاضی - با آزمون 10726 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10727 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 75
ریاضی - با آزمون 10728 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نساجی زن - مرد 110
ریاضی - با آزمون 17857 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 10729 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10730 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران علوم کامپیوتر زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10731 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فیزیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10732 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی انرژی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10733 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی برق زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 10734 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پزشکی زن - مرد 90
ریاضی - با آزمون 10735 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پلیمر زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 10736 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی دریا زن - مرد 35 تخصصــي اســت در پــرديس دانشــكده مهندســي دريــا واقــع در دو سال اول اين رشته در تهران و دو سال پاياني كـه شـامل دروس بندرعباس برگزار ميگردد. 
ریاضی - با آزمون 10737 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10738 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی صنایع زن - مرد 65
ریاضی - با آزمون 10739 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی عمران زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 10740 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 85
ریاضی - با آزمون 10741 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی معدن زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 10742 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکانیک زن - مرد 105
ریاضی - با آزمون 10743 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10744 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی نساجی زن - مرد 90
ریاضی - با آزمون 10745 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی نفت زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10746 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هوافضا زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10749 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران علوم کامپیوتر زن - مرد 35 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
ریاضی - با آزمون 10750 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی برق زن - مرد 40 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
ریاضی - با آزمون 10751 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پزشکی زن - مرد 30 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
ریاضی - با آزمون 10752 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پلیمر زن - مرد 40 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
ریاضی - با آزمون 10753 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی دریا زن - مرد 30 تخصصــي اســت در پــرديس دانشــكده مهندســي دريــا واقــع در دو سال اول اين رشته در تهران و دو سال پاياني كـه شـامل دروس بندرعباس برگزار ميگردد. 
ریاضی - با آزمون 10754 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی شیمی زن - مرد 40 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
ریاضی - با آزمون 10755 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی صنایع زن - مرد 40 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
ریاضی - با آزمون 10756 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی عمران زن - مرد 35 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
ریاضی - با آزمون 10757 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 30 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
ریاضی - با آزمون 10758 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکانیک زن - مرد 40 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
ریاضی - با آزمون 10759 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی نفت زن - مرد 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
ریاضی - با آزمون 10760 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هوافضا زن - مرد 30 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
ریاضی - با آزمون 10747 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (محل تحصیل پردیس بندرماهشهر) خوزستان مهندسی پلیمر مرد 20 در صنعت خواهد گذشت. پس از پايان ترم اول در صـورت كسـب واحد دانشگاهي ماهشهر- بخشي از تحصيل با حضور و كـار عملـي حداقلهاي لازم بورسيه شركتهاي پتروشيمي منطقه ميشوند. 
ریاضی - با آزمون 10748 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (محل تحصیل پردیس بندرماهشهر) خوزستان مهندسی شیمی مرد 20
ریاضی - با آزمون 10761 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی بابل مازندران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10762 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی برق زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 10763 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی شیمی زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 10764 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10765 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی عمران زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10766 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10767 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی معماری زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 10768 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مکانیک زن - مرد 75
ریاضی - با آزمون 10769 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10770 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی نقشه برداری زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10771 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی بابل مازندران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10772 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10773 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی شیمی زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10774 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 10775 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی عمران زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10776 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10777 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی معماری زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10778 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مکانیک زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10779 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10780 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی نقشه برداری زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10781 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی بیرجند مازندران علوم کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10782 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی بیرجند مازندران مهندسی شیمی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10783 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی بیرجند مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10784 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی بیرجند مازندران مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10785 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی بیرجند مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 10786 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی بیرجند مازندران مهندسی معدن زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10787 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی بیرجند مازندران مهندسی مکانیک زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 10788 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی بیرجند مازندران مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10789 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی بیرجند مازندران مهندسی شیمی زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10790 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی بیرجند مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10791 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی بیرجند مازندران مهندسی عمران زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10792 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی بیرجند مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10793 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی بیرجند مازندران مهندسی معدن زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10794 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی بیرجند مازندران مهندسی مکانیک زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10795 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی بیرجند مازندران مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10799 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10800 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان فیزیک مهندسی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10801 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی برق زن - مرد 95
ریاضی - با آزمون 10802 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی شیمی زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10803 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی عمران زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10804 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10805 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی معماری زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10806 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی مکانیک زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 10807 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی نقشه برداری زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 17858 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان شیمی کاربردی زن - مرد 11
ریاضی - با آزمون 10808 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان آمار و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10809 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10810 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی برق زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10811 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی عمران زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10812 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10813 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی مکانیک زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 17859 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی زن - مرد 14
ریاضی - با آزمون 10814 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان آمار و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10815 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10816 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی برق زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10817 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی عمران زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10818 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10819 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی مکانیک زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17860 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 10820 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10821 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فیزیک زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10822 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی برق زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 10823 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی صنایع زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10824 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی عمران زن - مرد 65
ریاضی - با آزمون 10825 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10826 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مکانیک زن - مرد 110
ریاضی - با آزمون 10827 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10828 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی نقشه برداری زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10829 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی هوافضا زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 17861 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10830 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن - مرد 63
ریاضی - با آزمون 10831 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن - مرد 28
ریاضی - با آزمون 10832 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر زن - مرد 28
ریاضی - با آزمون 10833 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن - مرد 52
ریاضی - با آزمون 10834 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن - مرد 28
ریاضی - با آزمون 10835 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معدن زن - مرد 49
ریاضی - با آزمون 10836 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن - مرد 56
ریاضی - با آزمون 10837 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 56
ریاضی - با آزمون 10838 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نفت زن - مرد 28
ریاضی - با آزمون 10839 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن - مرد 27
ریاضی - با آزمون 10840 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 10841 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 10842 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن - مرد 23
ریاضی - با آزمون 10843 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 10844 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معدن زن - مرد 21
ریاضی - با آزمون 10845 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن - مرد 24
ریاضی - با آزمون 10846 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 24
ریاضی - با آزمون 10847 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نفت زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 10851 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان) آذربایجان شرقی کاردان فنی معدن - استخراج معدن مرد 28
ریاضی - با آزمون 10852 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان) آذربایجان شرقی کاردانی فرآوری مواد معدنی مرد 28
ریاضی - با آزمون 10853 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان) آذربایجان شرقی کاردان فنی معدن - استخراج معدن مرد 12
ریاضی - با آزمون 10857 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان علوم کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10858 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان علوم مهندسی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10859 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 10860 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی شیمی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10861 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی عمران زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10862 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 10863 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی مکانیک زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 10864 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی نقشه برداری زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10865 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی برق زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10866 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی شیمی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10867 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی عمران زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10868 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10869 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی مکانیک زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10870 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی نقشه برداری زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10875 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10876 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک مهندسی زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10877 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی برق زن - مرد 90
ریاضی - با آزمون 10878 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی پزشکی زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10879 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی شیمی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10880 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی صنایع زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10881 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10882 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10883 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معدن زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 10884 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معماری زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10885 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکانیک زن - مرد 85
ریاضی - با آزمون 10886 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 17862 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17863 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17864 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 10887 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10888 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک مهندسی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10889 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی برق زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10890 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی پزشکی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10891 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی شیمی زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10892 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی صنایع زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10893 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی عمران زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10894 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10895 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معدن زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10896 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معماری زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 10897 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکانیک زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10898 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 17865 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17866 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17867 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 10903 روزانه با آزمون دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) سمنان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10904 روزانه با آزمون دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) سمنان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10905 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) سمنان علوم و مهندسی آب زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10906 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) سمنان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10907 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10908 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران علوم کامپیوتر زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10909 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فیزیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10910 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی برق زن - مرد 150
ریاضی - با آزمون 10911 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی دریا زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10912 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی شیمی زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 10913 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی صنایع زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 10914 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی عمران زن - مرد 90
ریاضی - با آزمون 10915 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10916 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی مکانیک زن - مرد 90
ریاضی - با آزمون 10917 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10918 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی نفت زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10919 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی هوافضا زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 17868 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی کاربردی زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 10922 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی عمران زن - مرد 30 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران 
ریاضی - با آزمون 10923 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 30 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران 
ریاضی - با آزمون 10924 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی مکانیک زن - مرد 60 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران 
ریاضی - با آزمون 10925 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی نفت زن - مرد 30 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران 
ریاضی - با آزمون 10920 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی عمران زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10921 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی مکانیک زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10926 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران) خوزستان مهندسی برق مرد 45
ریاضی - با آزمون 10927 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران) خوزستان مهندسی مکانیک مرد 45
ریاضی - با آزمون 10928 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران) خوزستان مهندسی برق مرد 5
ریاضی - با آزمون 10929 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران) خوزستان مهندسی مکانیک مرد 5
ریاضی - با آزمون 10930 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی برق زن - مرد 42
ریاضی - با آزمون 10931 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی صنایع زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10932 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10933 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی قم قم فیزیک مهندسی زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10934 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی انرژی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10935 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 10936 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی پلیمر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10937 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی صنایع زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10938 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10939 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10940 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی مکانیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10941 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه علوم کامپیوتر زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10942 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه علوم مهندسی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10943 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه فیزیک مهندسی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10944 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 10945 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی راه آهن زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10946 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10947 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی صنایع زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10948 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10949 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10950 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10951 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر) اصفهان مهندسی اپتیک و لیزر مرد 20
ریاضی - با آزمون 10952 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر) اصفهان مهندسی دریا مرد 20
ریاضی - با آزمون 10953 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر) اصفهان مهندسی هوافضا مرد 20
ریاضی - با آزمون 10954 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر) اصفهان مهندسی اپتیک و لیزر مرد 20
ریاضی - با آزمون 10955 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر) اصفهان مهندسی دریا مرد 20
ریاضی - با آزمون 10956 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر) اصفهان مهندسی هوافضا مرد 20
ریاضی - با آزمون 10957 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی برق زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 10958 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی پزشکی زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10959 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی شیمی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10960 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 10961 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی معدن زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 10962 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10963 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 17869 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17870 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17871 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17872 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم اقتصادی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 17873 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17874 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17875 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت جهانگردی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17876 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17877 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 10964 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 17878 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17879 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17880 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17881 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم اقتصادی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 17882 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17883 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17884 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت جهانگردی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17885 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17886 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17887 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مدیریت بیمه اکو زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17888 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مدیریت بیمه اکو زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 10965 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10966 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فیزیک زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10967 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی برق زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 10968 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10969 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی خط و سازههای ریلی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10970 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی شیمی زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10971 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی صنایع زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10972 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی عمران زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 10973 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 10974 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی ماشینهای ریلی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10975 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی معماری زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10976 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی مکانیک زن - مرد 95
ریاضی - با آزمون 10977 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 84
ریاضی - با آزمون 10978 روزانه با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 10979 روزانه با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران علوم کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10980 روزانه با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 10981 روزانه با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی شیمی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10982 روزانه با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10983 روزانه با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی عمران زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10984 روزانه با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 10985 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10986 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران علوم کامپیوتر زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 10987 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی برق زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10988 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی شیمی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10989 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 10990 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی عمران زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 10991 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 24
ریاضی - با آزمون 17890 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 10992 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) تهران ایمنی صنعتی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10993 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) تهران ایمنی صنعتی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 17891 روزانه با آزمون دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی مرد 7
ریاضی - با آزمون 17892 روزانه با آزمون دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران علوم قضایی مرد 10
ریاضی - با آزمون 10994 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و مهندسی آب زن 12
ریاضی - با آزمون 10995 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و مهندسی آب مرد 8
ریاضی - با آزمون 10996 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی مرد 12
ریاضی - با آزمون 10997 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن 18
ریاضی - با آزمون 10998 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) مرد 8
ریاضی - با آزمون 10999 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن 12
ریاضی - با آزمون 17893 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان اقتصاد کشاورزی زن 3
ریاضی - با آزمون 17894 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان اقتصاد کشاورزی مرد 2
ریاضی - با آزمون 11000 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی آب زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11001 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی ماشینهای صنایع غذایی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11002 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 17895 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اقتصاد کشاورزی زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 11003 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی آب زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11004 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی ماشینهای صنایع غذایی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11005 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 17896 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اقتصاد کشاورزی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 11006 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11007 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11008 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 17897 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 11009 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مخابرات و الکترونیک دریایی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11010 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی دریا زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11011 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی ماشین آلات دریایی مرد 30
ریاضی - با آزمون 17898 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17899 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 11012 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مخابرات و الکترونیک دریایی مرد 5
ریاضی - با آزمون 11013 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی دریا مرد 5
ریاضی - با آزمون 11014 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی ماشین آلات دریایی مرد 5
ریاضی - با آزمون 17900 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 17901 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 17902 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دامغان) سمنان علوم قرآن و حدیث زن 3
ریاضی - با آزمون 17903 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دامغان) سمنان علوم قرآن و حدیث زن 3
ریاضی - با آزمون 17904 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل سبزوار) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17905 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل سبزوار) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17906 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خرم آباد) لرستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17907 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خرم آباد) لرستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17908 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 17909 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 17912 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بجنورد) خراسان شمالی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 11
ریاضی - با آزمون 17913 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بجنورد) خراسان شمالی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17914 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بندرعباس) هرمزگان علوم قرآن و حدیث زن 3
ریاضی - با آزمون 17915 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بندرعباس) هرمزگان علوم قرآن و حدیث زن 2
ریاضی - با آزمون 17916 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 17917 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 17920 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خوی) آذربایجان غربی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 17921 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خوی) آذربایجان غربی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 17922 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 17923 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 9
ریاضی - با آزمون 17924 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زابل) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17925 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زابل) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17926 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زاهدان) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث زن 11
ریاضی - با آزمون 17927 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زاهدان) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث زن 11
ریاضی - با آزمون 17928 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شاهرود) سمنان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 17929 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شاهرود) سمنان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 17930 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس علوم قرآن و حدیث زن - مرد 13
ریاضی - با آزمون 17931 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی مرد 3
ریاضی - با آزمون 17932 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن 3
ریاضی - با آزمون 17933 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 9
ریاضی - با آزمون 17934 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 17935 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) کرمانشاه علوم قرآن و حدیث زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17936 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) کرمانشاه علوم قرآن و حدیث زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17937 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل گراش استان فارس) فارس علوم قرآن و حدیث زن 6
ریاضی - با آزمون 17938 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل گراش استان فارس) فارس علوم قرآن و حدیث زن 2
ریاضی - با آزمون 17939 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مراغه) آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17940 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مراغه) آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17941 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 9
ریاضی - با آزمون 17942 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 9
ریاضی - با آزمون 17943 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ملایر) همدان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17944 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ملایر) همدان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17945 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 17946 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 11015 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11016 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11017 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11018 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11019 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 11020 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11021 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11022 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11023 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11024 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 11025 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11026 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 85
ریاضی - با آزمون 11027 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11028 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 11029 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی هوافضا زن - مرد 24
ریاضی - با آزمون 17947 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17948 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17949 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 17950 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی کاربردی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17951 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17952 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17953 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17954 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17955 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 11030 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار و کاربردها زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11031 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11032 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی آب زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11033 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11034 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11035 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شیمی زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11036 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 11037 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11038 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11039 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11040 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11041 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11042 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی هوافضا زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17956 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17957 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17958 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17959 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی کاربردی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 17960 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 17961 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17962 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 17963 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 17964 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 11043 روزانه با آزمون دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر زن 90
ریاضی - با آزمون 11044 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر زن 90
ریاضی - با آزمون 11045 روزانه با آزمون دانشگاه فسا فارس آمار و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11046 روزانه با آزمون دانشگاه فسا فارس ریاضیات و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11047 روزانه با آزمون دانشگاه فسا فارس علوم کامپیوتر زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11048 روزانه با آزمون دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11049 روزانه با آزمون دانشگاه فسا فارس مهندسی برق زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11050 روزانه با آزمون دانشگاه فسا فارس مهندسی عمران زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11051 روزانه با آزمون دانشگاه فسا فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11052 روزانه با آزمون دانشگاه فسا فارس مهندسی مکانیک زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11053 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فسا فارس علوم کامپیوتر زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11054 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11055 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فسا فارس مهندسی برق زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 11056 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فسا فارس مهندسی عمران زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11057 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فسا فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11058 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فسا فارس مهندسی مکانیک زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11061 روزانه با آزمون دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی مهندسی صنایع زن 60
ریاضی - با آزمون 11062 روزانه با آزمون دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن 60
ریاضی - با آزمون 11067 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم آمار و کاربردها زن 45
ریاضی - با آزمون 11068 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم ریاضیات و کاربردها زن - مرد 95
ریاضی - با آزمون 11069 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم علوم کامپیوتر زن 45
ریاضی - با آزمون 11070 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم فیزیک زن - مرد 90
ریاضی - با آزمون 11071 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم مهندسی برق زن - مرد 65
ریاضی - با آزمون 11072 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم مهندسی شیمی مرد 30
ریاضی - با آزمون 11073 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم مهندسی صنایع مرد 42
ریاضی - با آزمون 11074 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11075 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم مهندسی کامپیوتر زن - مرد 62
ریاضی - با آزمون 11076 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم مهندسی معماری زن 17
ریاضی - با آزمون 11077 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم مهندسی مکانیک مرد 60
ریاضی - با آزمون 17965 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17966 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم شیمی کاربردی زن - مرد 18
ریاضی - با آزمون 17967 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17968 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم علوم اقتصادی زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 17969 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17970 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 11078 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان آمار و کاربردها زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11079 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 77
ریاضی - با آزمون 11080 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان علوم کامپیوتر زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11081 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک زن - مرد 42
ریاضی - با آزمون 11082 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک مهندسی زن - مرد 28
ریاضی - با آزمون 11083 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی برق زن - مرد 77
ریاضی - با آزمون 11084 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی شیمی زن - مرد 28
ریاضی - با آزمون 11085 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی صنایع زن - مرد 21
ریاضی - با آزمون 11086 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی عمران زن - مرد 28
ریاضی - با آزمون 11087 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 28
ریاضی - با آزمون 11088 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معدن زن - مرد 31
ریاضی - با آزمون 11089 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری زن - مرد 14
ریاضی - با آزمون 11090 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مکانیک زن - مرد 112
ریاضی - با آزمون 11091 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 21
ریاضی - با آزمون 17971 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17972 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان شیمی کاربردی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17973 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 11092 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان آمار و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11093 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 33
ریاضی - با آزمون 11094 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان علوم کامپیوتر زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11095 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک زن - مرد 18
ریاضی - با آزمون 11096 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک مهندسی زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 11097 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی برق زن - مرد 33
ریاضی - با آزمون 11098 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی شیمی زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 11099 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی صنایع زن - مرد 9
ریاضی - با آزمون 11100 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی عمران زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 11101 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 11102 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معدن زن - مرد 14
ریاضی - با آزمون 11103 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 11104 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مکانیک زن - مرد 48
ریاضی - با آزمون 11105 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 9
ریاضی - با آزمون 17974 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 17975 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان شیمی کاربردی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17976 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 11106 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آمار و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11107 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11108 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11109 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیک زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11110 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی برق زن - مرد 110
ریاضی - با آزمون 11111 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شهرسازی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11112 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیمی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11113 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی صنایع زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11114 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11115 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11116 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11117 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معدن زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 11118 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معماری زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11119 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11120 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 17977 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17978 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17979 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17980 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی کاربردی زن - مرد 11
ریاضی - با آزمون 17981 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17982 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17983 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت جهانگردی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 11121 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11122 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معماری زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 11123 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 17984 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17985 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17986 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17987 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 11124 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج (محل تحصیل دانشکده علوم پایه فنی و مهندسی بیجار) کردستان آمار و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11125 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج (محل تحصیل دانشکده علوم پایه فنی و مهندسی بیجار) کردستان علوم کامپیوتر زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11126 روزانه با آزمون دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی مهندسی صنایع زن 60
ریاضی - با آزمون 11127 روزانه با آزمون دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر زن 60
ریاضی - با آزمون 17988 روزانه با آزمون دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن 6
ریاضی - با آزمون 11132 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11133 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11134 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم کامپیوتر زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11135 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیک زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11136 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی برق زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11137 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی پلیمر زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11138 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی عمران زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11139 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11140 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11141 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی مکانیک زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 17989 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11142 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11143 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11144 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم کامپیوتر زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11145 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیک زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11146 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی برق زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11147 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی پلیمر زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11148 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی عمران زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11149 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11150 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 11151 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی مکانیک زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 17990 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 11152 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی برق زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11153 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی شیمی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11154 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی عمران زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11155 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11156 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی برق زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11157 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی شیمی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11158 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی عمران زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11159 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 17992 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان اقتصاد اسلامی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17993 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان حسابداری زن - مرد 8
ریاضی - با آزمون 17994 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان کاردانی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 11163 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی مینودشت) خوزستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11164 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی مینودشت) خوزستان کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 17996 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت بازرگانی زن 4
ریاضی - با آزمون 17997 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت بیمه زن 4
ریاضی - با آزمون 17998 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت صنعتی زن 4
ریاضی - با آزمون 11165 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان آمار و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11166 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 75
ریاضی - با آزمون 11167 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11168 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11169 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیک زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 11170 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی برق زن - مرد 85
ریاضی - با آزمون 11171 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی شهرسازی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11172 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی شیمی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11173 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11174 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11175 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11176 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11177 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی مکانیک زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 11178 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی نساجی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 17999 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 18000 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18001 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18002 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 18003 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18004 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18005 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18006 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 11179 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان آمار و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11180 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11181 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11182 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی برق زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11183 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی شهرسازی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11184 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی عمران زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11185 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 24
ریاضی - با آزمون 11186 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11187 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی مکانیک زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11188 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی نساجی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 18007 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18008 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18009 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18010 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18011 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18012 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 11189 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان (رودسر)) گیلان علوم مهندسی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11190 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان (رودسر)) گیلان مهندسی صنایع زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11191 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان (رودسر)) گیلان مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11192 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان (رودسر)) گیلان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11193 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آمار و کاربردها زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11194 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11195 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11196 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11197 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیک زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11198 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی برق زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11199 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی پلیمر زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11200 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی شهرسازی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11201 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی عمران زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11202 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11203 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی معدن زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11204 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی مکانیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 18013 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18014 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی کاربردی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18015 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18016 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 11205 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آمار و کاربردها زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11206 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11207 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11208 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11209 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیک زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11210 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی برق زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11211 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی پلیمر زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11212 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی شهرسازی زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11213 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی عمران زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11214 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11215 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی معدن زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 18017 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18018 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی کاربردی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18019 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18020 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18021 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان مدیریت بازرگانی زن 2
ریاضی - با آزمون 11216 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان مهندسی کامپیوتر زن 80
ریاضی - با آزمون 18022 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان مدیریت بازرگانی زن 2
ریاضی - با آزمون 18023 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان مدیریت صنعتی زن 4
ریاضی - با آزمون 18024 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان روانشناسی مرد 2
ریاضی - با آزمون 11217 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان مهندسی کامپیوتر مرد 80
ریاضی - با آزمون 18025 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان حسابداری مرد 3
ریاضی - با آزمون 18026 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان روانشناسی مرد 3
ریاضی - با آزمون 18028 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) مازندران حسابداری مرد 3
ریاضی - با آزمون 18029 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) مازندران روانشناسی مرد 3
ریاضی - با آزمون 18030 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) مازندران مدیریت بازرگانی مرد 2
ریاضی - با آزمون 18031 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) مازندران حسابداری مرد 3
ریاضی - با آزمون 18032 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) مازندران روانشناسی مرد 3
ریاضی - با آزمون 18033 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) مازندران مدیریت بازرگانی مرد 2
ریاضی - با آزمون 11220 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11221 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11222 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11223 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک زن - مرد 75
ریاضی - با آزمون 11224 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی برق زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11225 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شهرسازی زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11226 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شیمی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11227 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی عمران زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11228 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11229 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11230 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی مکانیک زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 18034 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18035 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18036 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 18037 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 18038 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18039 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت جهانگردی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 18040 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 11231 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11232 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11233 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11234 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک زن - مرد 75
ریاضی - با آزمون 11235 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی برق زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11236 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شهرسازی زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11237 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شیمی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11238 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی عمران زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11239 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11240 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11241 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی مکانیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 18041 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18042 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18043 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 18044 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 18045 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18046 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت جهانگردی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 18047 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18048 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مدیریت جهانگردی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 11242 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آمار و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11243 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11244 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم کامپیوتر زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11245 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11246 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیک زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11247 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی برق زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 11248 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی شیمی زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11249 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11250 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی کامپیوتر زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11251 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی معماری زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11252 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11253 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11254 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 18049 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18050 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی کاربردی زن - مرد 8
ریاضی - با آزمون 18051 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18052 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت جهانگردی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 11255 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آمار و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11256 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ریاضیات و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11257 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم کامپیوتر زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11258 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی آب زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11259 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیک زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11260 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی برق زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11261 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی شیمی زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11262 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی عمران زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11263 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی کامپیوتر زن - مرد 15