کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی ریاضی - با آزمون - 3

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی ریاضی - با آزمون - 3
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 11264 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی معماری زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11265 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11266 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11267 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 18053 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 18054 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی کاربردی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18055 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 18056 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت جهانگردی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 11268 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده فناوریهای نوین در شهرستان نمین) اردبیل علوم مهندسی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11269 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده فناوریهای نوین در شهرستان نمین) اردبیل علوم مهندسی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11270 روزانه با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11271 روزانه با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11272 روزانه با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11273 روزانه با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11274 روزانه با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 18058 روزانه با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18059 روزانه با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن - مرد 8
ریاضی - با آزمون 11275 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11276 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11277 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11278 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11279 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 18060 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 18061 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 11280 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان آمار و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11281 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11282 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان فیزیک زن - مرد 90
ریاضی - با آزمون 11283 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11284 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان مهندسی عمران زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11285 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11286 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان مهندسی معدن زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11287 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان مهندسی معماری زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11288 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11289 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 18062 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18063 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان شیمی کاربردی زن - مرد 11
ریاضی - با آزمون 11290 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ملایر همدان مهندسی برق زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11291 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ملایر همدان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11292 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ملایر همدان مهندسی معدن زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11293 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ملایر همدان مهندسی مکانیک زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11294 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ملایر همدان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 18064 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ملایر همدان روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18065 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ملایر همدان شیمی کاربردی زن - مرد 11
ریاضی - با آزمون 11297 روزانه با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی انرژی زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11298 روزانه با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 11299 روزانه با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی شیمی زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 11300 روزانه با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی صنایع زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11301 روزانه با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11302 روزانه با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 11303 روزانه با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11304 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی انرژی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11305 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11306 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی شیمی زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11307 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی صنایع زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11308 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11309 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11310 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11313 روزانه با آزمون دانشگاه نیشابور خراسان رضوی فیزیک زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11314 روزانه با آزمون دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11315 نوبت دوم با آزمون دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11321 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی برق زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11322 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11323 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11324 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11325 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی معدن زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11326 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 18066 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18067 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18068 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18069 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 11327 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی برق زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11328 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11329 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11330 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11331 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی معدن زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11332 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 18070 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 18071 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 18072 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 18073 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 11339 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آمار و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11340 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11341 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11342 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11343 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11344 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک مهندسی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11345 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی برق زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11346 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی شیمی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11347 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11348 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 11349 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی معدن زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11350 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی مکانیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 18074 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اقتصاد اسلامی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18075 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18076 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 18077 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18078 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 11351 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم کامپیوتر زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11352 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی آب زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11353 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11354 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک مهندسی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11355 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی عمران زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 18079 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اقتصاد اسلامی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 18080 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 18081 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی کاربردی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18082 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 11358 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان آمار و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11359 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11360 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان فیزیک زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11361 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی برق زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 11362 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی صنایع زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11363 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی عمران زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11364 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11365 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی مکانیک زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 18084 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18085 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18086 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18087 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18088 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18089 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 11366 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان آمار و کاربردها زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11367 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11368 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان فیزیک زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11369 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی برق زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11370 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی صنایع زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11371 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی عمران زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11372 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11373 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی مکانیک زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 18090 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 18091 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 18092 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 18093 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 18094 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 18095 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 11374 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11375 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی صنایع زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11376 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11377 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان علوم و مهندسی آب زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11378 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی صنایع زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11379 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11380 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران معماری داخلی زن - مرد 13 محل تحصيل تهران و كرج 
ریاضی - با آزمون 11381 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی شهرسازی زن - مرد 13 محل تحصيل تهران و كرج 
ریاضی - با آزمون 11382 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی معماری زن - مرد 13 محل تحصيل تهران و كرج 
ریاضی - با آزمون 11383 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران معماری داخلی زن - مرد 7 محل تحصيل تهران و كرج 
ریاضی - با آزمون 11384 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی شهرسازی زن - مرد 7 محل تحصيل تهران و كرج 
ریاضی - با آزمون 11385 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی معماری زن - مرد 7 محل تحصيل تهران و كرج 
ریاضی - با آزمون 11386 روزانه با آزمون دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی چند رسانه ای مرد 30
ریاضی - با آزمون 11387 روزانه با آزمون دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی چند رسانه ای زن 30
ریاضی - با آزمون 11388 روزانه با آزمون دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شهرسازی مرد 30
ریاضی - با آزمون 11389 روزانه با آزمون دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شهرسازی زن 30
ریاضی - با آزمون 11390 روزانه با آزمون دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری مرد 30
ریاضی - با آزمون 11391 روزانه با آزمون دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن 25
ریاضی - با آزمون 11392 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11393 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مهندسی معماری زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11394 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - شیراز فارس معماری داخلی زن - مرد 17
ریاضی - با آزمون 11395 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ریاضیات و کاربردها زن - مرد 90
ریاضی - با آزمون 11396 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیک زن - مرد 75
ریاضی - با آزمون 11397 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی برق زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11398 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی شیمی زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 11399 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی عمران زن - مرد 65
ریاضی - با آزمون 11400 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مکانیک زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 11401 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 18097 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18098 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم اقتصادی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 11402 نوبت دوم با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ریاضیات و کاربردها زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11403 نوبت دوم با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیک زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11404 نوبت دوم با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی برق زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 11405 نوبت دوم با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی شیمی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11406 نوبت دوم با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی عمران زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11407 نوبت دوم با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مکانیک زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11408 نوبت دوم با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18099 نوبت دوم با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 18100 نوبت دوم با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم اقتصادی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 11409 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن چرام) کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی عمران - عمران روستایی مرد 55
ریاضی - با آزمون 11410 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن چرام) کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی مکانیک - تاسیسات آبرسانی و گازرسانی مرد 55
ریاضی - با آزمون 11411 نوبت دوم با آزمون دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن چرام) کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی عمران - عمران روستایی مرد 25
ریاضی - با آزمون 11412 نوبت دوم با آزمون دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن چرام) کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی مکانیک - تاسیسات آبرسانی و گازرسانی مرد 25
ریاضی - با آزمون 11413 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد مهندسی پلیمر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11414 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی مکانیک - جوشکاری مرد 55
ریاضی - با آزمون 18101 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد شیمی کاربردی زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 11415 نوبت دوم با آزمون دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد مهندسی پلیمر زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 11416 نوبت دوم با آزمون دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی مکانیک - جوشکاری مرد 25
ریاضی - با آزمون 18102 نوبت دوم با آزمون دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد شیمی کاربردی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 11417 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد آمار و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11418 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد ریاضیات و کاربردها زن - مرد 90
ریاضی - با آزمون 11419 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11420 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد فیزیک زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 11421 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مهندسی برق زن - مرد 90
ریاضی - با آزمون 11422 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مهندسی شهرسازی زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11423 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مهندسی شیمی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11424 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مهندسی صنایع زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11425 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مهندسی عمران زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 11426 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مهندسی کامپیوتر زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 11427 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مهندسی معدن زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 11428 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مهندسی معماری زن - مرد 31
ریاضی - با آزمون 11429 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مهندسی مکانیک زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 11430 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11431 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مهندسی نساجی زن - مرد 125
ریاضی - با آزمون 18103 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18104 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد روانشناسی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18105 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد شیمی کاربردی زن - مرد 11
ریاضی - با آزمون 18106 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18107 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد علوم اقتصادی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18108 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18109 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18110 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18111 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 11432 نوبت دوم با آزمون آموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهران کاردان فنی عمران - نقشه برداری مرد 60
ریاضی - با آزمون 11433 نوبت دوم با آزمون آموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهران کاردان فنی عمران - فتوگرامتری زن 60
ریاضی - با آزمون 11434 روزانه با آزمون آموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان نقشه برداری کشور تهران کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11435 روزانه با آزمون آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرج البرز کاردانی تکنولوژی آبیاری زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11436 روزانه با آزمون آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرج البرز کاردانی علمی - کاربردی مکانیزاسیون کشاورزی زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11439 روزانه با آزمون دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان آمار و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11440 روزانه با آزمون دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11441 روزانه با آزمون دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 18112 روزانه با آزمون دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم حسابداری زن 4
ریاضی - با آزمون 18113 روزانه با آزمون دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم فقه و حقوق اسلامی زن 4
ریاضی - با آزمون 18114 روزانه با آزمون دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت بازرگانی زن 4
ریاضی - با آزمون 18115 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم حسابداری زن 4
ریاضی - با آزمون 18116 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم فقه و حقوق اسلامی زن 4
ریاضی - با آزمون 18117 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت بازرگانی زن 4
ریاضی - با آزمون 11442 روزانه با آزمون دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران مهندسی برق زن 40
ریاضی - با آزمون 11443 روزانه با آزمون دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران مهندسی کامپیوتر زن 30
ریاضی - با آزمون 11444 روزانه با آزمون دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران مهندسی معماری زن 30
ریاضی - با آزمون 18118 روزانه با آزمون دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران حسابداری زن 3
ریاضی - با آزمون 11445 نوبت دوم با آزمون دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران مهندسی برق زن 40
ریاضی - با آزمون 11446 نوبت دوم با آزمون دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران مهندسی کامپیوتر زن 30
ریاضی - با آزمون 11447 نوبت دوم با آزمون دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران مهندسی معماری زن 30
ریاضی - با آزمون 18119 نوبت دوم با آزمون دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران حسابداری زن 3
ریاضی - با آزمون 11448 روزانه با آزمون دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11449 روزانه با آزمون دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11450 روزانه با آزمون دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11451 روزانه با آزمون دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی نفت زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 11452 نوبت دوم با آزمون دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11453 نوبت دوم با آزمون دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11454 نوبت دوم با آزمون دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11455 نوبت دوم با آزمون دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی نفت زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 11456 روزانه با آزمون دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی برق زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11457 روزانه با آزمون دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی صنایع زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11458 روزانه با آزمون دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی مکانیک زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11459 روزانه با آزمون دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11460 روزانه با آزمون دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11461 روزانه با آزمون دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11462 روزانه با آزمون دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11463 روزانه با آزمون دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11464 نوبت دوم با آزمون دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11465 نوبت دوم با آزمون دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11466 نوبت دوم با آزمون دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11468 روزانه با آزمون آموزشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست - کرج البرز مهندسی علمی - کاربردی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11469 نوبت دوم با آزمون آموزشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست - کرج البرز مهندسی علمی - کاربردی عمران زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11470 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی زرند کرمان مهندسی معدن زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11471 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی زرند کرمان کاردانی معماری زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11472 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی زرند کرمان مهندسی معدن زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11474 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان مهندسی صنایع زن 40
ریاضی - با آزمون 18120 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان شیمی کاربردی زن 10
ریاضی - با آزمون 11475 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان مهندسی صنایع زن 20
ریاضی - با آزمون 18121 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان شیمی کاربردی زن 5
ریاضی - با آزمون 11476 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11477 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی صنایع زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11478 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11479 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی مکانیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 18124 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18125 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت جهانگردی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18126 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت هتلداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 11480 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی صنایع زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11481 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11482 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی مکانیک زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 18127 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 18128 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت جهانگردی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 18129 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت هتلداری زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 11492 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی برق زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11493 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11494 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 18130 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 11495 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی برق زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11496 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 18131 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 11498 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی برق زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11499 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی شیمی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11500 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی صنایع زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11501 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی عمران زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11502 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11503 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مکانیک زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11504 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11505 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی برق زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11506 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی شیمی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11507 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی صنایع زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11508 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی عمران زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11509 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11510 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مکانیک زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11511 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11516 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11517 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی شیمی زن - مرد 34
ریاضی - با آزمون 11518 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی صنایع زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11519 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11520 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 54
ریاضی - با آزمون 11521 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی معدن زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11522 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11523 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 18136 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی شیمی کاربردی زن - مرد 11
ریاضی - با آزمون 18137 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18138 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 11524 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11525 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی شیمی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 11526 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی صنایع زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11527 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 8
ریاضی - با آزمون 11528 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی معدن زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11529 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 11530 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 18139 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی شیمی کاربردی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 18141 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 11535 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی استهبان فارس فیزیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11536 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی استهبان فارس مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11537 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی اقلید فارس فیزیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11538 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی اقلید فارس مهندسی برق زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 18142 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی اقلید فارس روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 11541 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی برق مرد 60
ریاضی - با آزمون 11542 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی کامپیوتر مرد 60
ریاضی - با آزمون 11543 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی مکانیک مرد 60
ریاضی - با آزمون 11544 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی برق مرد 40
ریاضی - با آزمون 11545 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی کامپیوتر مرد 40
ریاضی - با آزمون 11546 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی مکانیک مرد 40
ریاضی - با آزمون 11548 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11549 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین علوم مهندسی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11550 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین فیزیک مهندسی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11551 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11552 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11553 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11554 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11555 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11556 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 11557 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11558 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11559 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11560 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی هوافضا زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11561 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین علوم مهندسی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11562 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی برق زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11563 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی شهرسازی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11564 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی شیمی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11565 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی صنایع زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11566 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی عمران زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11567 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 11568 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی معماری زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11569 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی مکانیک زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11570 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11571 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی هوافضا زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11572 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی برق زن - مرد 22
ریاضی - با آزمون 11573 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی صنایع زن - مرد 22
ریاضی - با آزمون 11574 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی مکانیک زن - مرد 22
ریاضی - با آزمون 11575 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی برق زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 11576 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی صنایع زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 11577 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی مکانیک زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 11578 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی کاشمر خراسان رضوی علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11579 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی کاشمر خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11581 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی برق زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11582 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی شهرسازی زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11583 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی شیمی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11584 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی صنایع زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11585 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11586 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی مکانیک زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11587 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی انرژی زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11588 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی شیمی زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11589 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی نفت مرد 45
ریاضی - با آزمون 18143 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لامرد فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 11590 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی علوم کامپیوتر مرد 45
ریاضی - با آزمون 11591 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی صنایع مرد 45
ریاضی - با آزمون 11592 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی عمران مرد 45
ریاضی - با آزمون 11593 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی کامپیوتر مرد 45
ریاضی - با آزمون 11594 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی مکانیک مرد 45
ریاضی - با آزمون 11595 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی علوم کامپیوتر مرد 30
ریاضی - با آزمون 11596 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی صنایع مرد 30
ریاضی - با آزمون 11597 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی عمران مرد 30
ریاضی - با آزمون 11598 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی کامپیوتر مرد 30
ریاضی - با آزمون 11599 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی مکانیک مرد 30
ریاضی - با آزمون 11600 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی ممسنی فارس کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11601 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی ممسنی فارس کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11604 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی هوا نوردی و فرودگاهی کشور تهران مهندسی برق زن - مرد 20 پذيرش با عنوان مهندسي الكترونيك هواپيمايي 
ریاضی - با آزمون 11605 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی هوا نوردی و فرودگاهی کشور تهران مهندسی برق زن - مرد 12 پذيرش با عنوان مهندسي مخابرات هواپيمايي 
ریاضی - با آزمون 11606 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی هوا نوردی و فرودگاهی کشور تهران مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11607 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی هوا نوردی و فرودگاهی کشور تهران هوانوردی زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11608 روزانه با آزمون مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان دکترای پیوسته فیزیک زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11609 روزانه با آزمون مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 13521 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 13522 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13523 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13524 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13525 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13526 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20695 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20696 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20697 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مدیریت مالی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13528 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق مرد 80
ریاضی - با آزمون 13529 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی مرد 50
ریاضی - با آزمون 13531 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی زن 50 محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 
ریاضی - با آزمون 13534 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13535 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13536 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13537 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13538 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 13539 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13540 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20713 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20714 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20715 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20716 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت دولتی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20717 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20718 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت مالی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20724 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20725 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت امور بانکی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13549 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی اپتیک و لیزر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13550 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13551 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13552 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13553 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13554 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 140
ریاضی - با آزمون 13555 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13556 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13557 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی نقشه برداری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20726 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20727 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20728 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13562 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13563 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13564 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13565 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13566 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13567 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی نقشه برداری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20732 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 20733 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13573 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13574 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13575 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13576 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13577 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13578 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20740 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13584 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13585 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13586 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13587 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13588 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 140
ریاضی - با آزمون 13589 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20745 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20746 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13590 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی انرژی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13591 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 180
ریاضی - با آزمون 13592 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 13593 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13594 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13595 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13596 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 140
ریاضی - با آزمون 13597 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13598 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13600 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20749 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13608 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آمار و سنجش آموزشی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13609 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آمار و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13610 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13611 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی ایمنی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13612 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13613 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13614 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13615 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13616 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13617 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20754 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20755 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20756 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20757 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت جهانگردی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20758 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20759 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت فرهنگی هنری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13618 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مهندسی صنایع زن - مرد 60 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - با آزمون 13619 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مهندسی عمران زن - مرد 60 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - با آزمون 20760 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد روانشناسی زن - مرد 6 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - با آزمون 13627 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران علوم مهندسی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13628 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13629 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13630 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20773 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد بندرعباس) هرمزگان فقه و حقوق مذاهب اسلامی زن - مرد 4 بدون شهريه 
ریاضی - با آزمون 20774 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد بندرعباس) هرمزگان فقه و حقوق شافعی زن - مرد 4 بدون شهريه 
ریاضی - با آزمون 20775 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران ادیان و مذاهب زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 20776 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران تاریخ اسلام زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 20777 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران فقه و حقوق امامی زن - مرد 4 بدون شهريه 
ریاضی - با آزمون 20778 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران فقه و حقوق حنفی زن - مرد 4 بدون شهريه 
ریاضی - با آزمون 20779 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران فقه و حقوق شافعی زن - مرد 4 بدون شهريه 
ریاضی - با آزمون 20780 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران فلسفه و عرفان اسلامی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 20781 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد زاهدان) سیستان وبلوچستان فقه و حقوق مذاهب اسلامی زن - مرد 4 بدون شهريه 
ریاضی - با آزمون 20782 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد زاهدان) سیستان وبلوچستان فقه و حقوق حنفی زن - مرد 4 بدون شهريه 
ریاضی - با آزمون 20783 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد سنندج) کردستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 20784 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد سنندج) کردستان فقه و حقوق امامی زن - مرد 4 بدون شهريه 
ریاضی - با آزمون 20785 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد سنندج) کردستان فقه و حقوق شافعی زن - مرد 4 بدون شهريه 
ریاضی - با آزمون 20793 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم اقتصادی زن - مرد 14
ریاضی - با آزمون 13634 غیرانتفاعی با آزمون دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر زن 60
ریاضی - با آزمون 20806 غیرانتفاعی با آزمون دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 6
ریاضی - با آزمون 20807 غیرانتفاعی با آزمون دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی زن 10
ریاضی - با آزمون 20808 غیرانتفاعی با آزمون دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن 6
ریاضی - با آزمون 13635 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13636 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13637 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13638 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13639 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20809 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13648 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13649 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13650 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13651 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20814 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13663 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی برق زن 60
ریاضی - با آزمون 13664 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی صنایع زن 60
ریاضی - با آزمون 13665 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی عمران زن 60
ریاضی - با آزمون 13666 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر زن 60
ریاضی - با آزمون 20842 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 6
ریاضی - با آزمون 20843 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 6
ریاضی - با آزمون 20844 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13697 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی برق زن 60
ریاضی - با آزمون 13698 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی پزشکی زن 60
ریاضی - با آزمون 13699 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی صنایع زن 60
ریاضی - با آزمون 13700 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر زن 140
ریاضی - با آزمون 20851 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت صنعتی زن 6
ریاضی - با آزمون 13719 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13720 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13721 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13722 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13723 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20860 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13731 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13732 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13733 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13734 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20868 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13738 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مهندسی صنایع زن 50
ریاضی - با آزمون 13739 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مهندسی کامپیوتر زن 80
ریاضی - با آزمون 13740 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مهندسی معماری زن 60
ریاضی - با آزمون 20870 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران حسابداری زن 5
ریاضی - با آزمون 20871 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 5
ریاضی - با آزمون 20872 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مدیریت صنعتی زن 5
ریاضی - با آزمون 20873 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مدیریت کسب و کارهای کوچک زن 5
ریاضی - با آزمون 13741 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مهندسی صنایع مرد 50
ریاضی - با آزمون 13742 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مهندسی کامپیوتر مرد 80
ریاضی - با آزمون 13743 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مهندسی معماری مرد 60
ریاضی - با آزمون 20874 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران حسابداری مرد 5
ریاضی - با آزمون 20875 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مدیریت بازرگانی مرد 5
ریاضی - با آزمون 20876 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مدیریت صنعتی مرد 5
ریاضی - با آزمون 20877 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مدیریت کسب و کارهای کوچک مرد 5
ریاضی - با آزمون 13744 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13746 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13753 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13754 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13755 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13758 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20880 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13772 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13773 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13774 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13775 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13776 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13777 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی نفت زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20888 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13781 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 13782 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13783 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 20892 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان روانشناسی زن 6
ریاضی - با آزمون 20906 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13795 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20912 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان روانشناسی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 20918 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران شیمی کاربردی زن - مرد 14
ریاضی - با آزمون 13816 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13817 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13818 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13819 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13820 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20926 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی آذربایجان غربی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13826 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13827 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13828 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13829 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20932 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13845 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20949 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20950 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20951 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20957 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13868 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13869 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20968 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13892 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13893 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13894 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13895 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13896 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13898 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13899 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13900 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13901 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20984 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20987 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران حسابداری زن - مرد 14
ریاضی - با آزمون 20988 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20989 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13923 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 13924 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13925 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13926 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13927 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13928 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13929 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی نقشه برداری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13956 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13957 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20999 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21008 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 14
ریاضی - با آزمون 21009 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21010 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13970 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مهندسی ماشینهای صنایع غذایی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13993 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13994 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14024 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14025 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 14026 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14027 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی نفت زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14034 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14035 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14036 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 14037 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21027 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21028 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 14051 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21035 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 14067 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 21037 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن - مرد 8
ریاضی - با آزمون 21038 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 8
ریاضی - با آزمون 14074 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14075 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21044 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 14077 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14078 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14079 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم مهندسی نقشه برداری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21047 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21048 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21049 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21050 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21051 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21064 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی حسابداری زن 6
ریاضی - با آزمون 21065 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی روانشناسی زن 6
ریاضی - با آزمون 21071 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21072 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 14085 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14086 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14087 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14088 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14093 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14094 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21091 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21096 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21097 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21104 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21109 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد یزد روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 14106 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 14107 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14108 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14109 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14110 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14111 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14112 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی نقشه برداری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14126 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14127 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14128 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14129 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14130 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی نفت زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21114 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 14141 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21116 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 14159 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14160 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14161 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21120 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 14
ریاضی - با آزمون 21121 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21125 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 14166 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14167 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21135 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21136 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21142 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21148 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 14173 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14174 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21151 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21152 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21153 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21154 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21155 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مدیریت مالی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21160 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 14184 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز معماری داخلی زن 60
ریاضی - با آزمون 14185 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز مهندسی شهرسازی زن 60
ریاضی - با آزمون 14186 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز مهندسی معماری زن 60
ریاضی - با آزمون 21168 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز حسابداری زن 6
ریاضی - با آزمون 14197 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14198 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14199 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14200 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14201 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21170 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21178 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21179 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 14213 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21182 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 14229 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رهنما - اهواز خوزستان مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14243 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14244 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14245 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14246 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21190 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21191 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21192 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21196 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21202 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 14266 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14269 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14270 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14271 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14272 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14273 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14274 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21208 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21209 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 14279 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21211 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21215 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21226 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21233 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21234 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21235 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21245 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش - کوچصفهان رشت گیلان روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 14310 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21249 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 14
ریاضی - با آزمون 21250 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 14335 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 14336 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی پزشکی زن - مرد 140
ریاضی - با آزمون 14337 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14338 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14339 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14340 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14341 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21280 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21281 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21301 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 14370 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران مهندسی برق مرد 60
ریاضی - با آزمون 14371 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران مهندسی پزشکی مرد 60
ریاضی - با آزمون 14372 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران مهندسی صنایع مرد 60
ریاضی - با آزمون 14373 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران مهندسی عمران مرد 60
ریاضی - با آزمون 14374 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران مهندسی کامپیوتر مرد 100
ریاضی - با آزمون 21305 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران مدیریت بازرگانی مرد 6
ریاضی - با آزمون 14394 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14414 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مهندسی صنایع مرد 50 محل تحصيل واحد برادران 
ریاضی - با آزمون 14415 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مهندسی صنایع زن 50 محل تحصيل واحد خواهران 
ریاضی - با آزمون 21314 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری مرد 5 محل تحصيل واحد برادران 
ریاضی - با آزمون 21315 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی مرد 6 محل تحصيل واحد برادران 
ریاضی - با آزمون 21317 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری زن 5 محل تحصيل واحد خواهران 
ریاضی - با آزمون 21318 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی زن 6 محل تحصيل واحد خواهران 
ریاضی - با آزمون 21326 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21327 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 14433 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14434 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14435 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14436 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14458 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14459 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14460 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14461 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14462 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 14463 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14464 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14469 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14470 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21346 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21348 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 14486 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21350 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21351 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 14508 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار سمنان علوم مهندسی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14509 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار سمنان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14510 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار سمنان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21377 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار سمنان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21378 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 14525 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14526 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14527 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21380 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21381 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 14537 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14549 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14550 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14551 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21384 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21385 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت بیمه زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21386 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 14555 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14556 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14557 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14558 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14559 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 14560 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی مکانیک زن - مرد 60