کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 19632 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 15790 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15791 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس فیزیک زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15792 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 15793 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مهندسی مدیریت پروژه زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 19633 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 19634 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس روانشناسی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 19635 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم اقتصادی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 19636 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم ورزشی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 19637 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 19638 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 5