کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 14580 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21401 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 14581 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازههای ریلی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14582 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14583 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14584 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14585 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان مهندسی نقشه برداری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14586 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14587 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 100