کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - صرفا سوابق 12520 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس ادبیات نمایشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12521 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12522 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس تلویزیون و هنرهای دیجیتالی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12523 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس عکاسی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12524 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس کارگردانی تلویزیون زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12525 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس نقاشی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12526 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس کاردانی علمی - کاربردی انیمیشن زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12527 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس کاردانی علمی - کاربردی هنر سفالگری زن - مرد 100