دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 1 - آب و هواشناسی در رشته مجموعه علوم جغرافیایی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - آب و هواشناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10403 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آب و هواشناسی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10404 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آب و هواشناسی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10405 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10406 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 14
10407 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10408 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10409 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10410 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10411 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10412 روزانه دانشگاه یزد یزد آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10413 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10414 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10415 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10416 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10417 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10418 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 9
10419 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
10420 روزانه دانشگاه تهران تهران آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
10421 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
10422 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
10423 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
10424 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
10425 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
10426 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4
10427 روزانه دانشگاه تهران تهران آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10428 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 5
10429 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10430 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آب و هواشناسی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10431 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آب و هواشناسی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10432 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10433 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10434 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10435 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10436 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10437 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10438 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10439 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10440 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
10441 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
10442 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
10443 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
10444 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
10445 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
10446 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 2
10447 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 3
10448 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 3
10449 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4
10450 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10451 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10452 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
10453 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
10456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10458 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی هر دو 15
10461 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10462 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10463 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10464 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10465 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10466 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 15
10467 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10468 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی آب و هواشناسی کاربردی آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
10469 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آب و هواشناسی کاربردی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10470 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس آب و هواشناسی کاربردی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10471 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان آب و هواشناسی کاربردی آموزش محور هر دو 14 آموزش محور
10472 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
10473 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10474 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
10475 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10476 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور هر دو 14 آموزش محور
10477 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10478 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آب و هواشناسی شهری آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
10479 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان آب و هواشناسی شهری آموزش محور هر دو 14 آموزش محور
10480 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی آب و هواشناسی کاربردی آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
10481 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آب و هواشناسی کاربردی آموزش محور هر دو 16 آموزش محور
10482 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس آب و هواشناسی کاربردی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10483 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان آب و هواشناسی کاربردی آموزش محور هر دو 14 آموزش محور
10484 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
10485 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10486 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور هر دو 16 آموزش محور
10487 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10488 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور هر دو 14 آموزش محور
10489 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10490 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آب و هواشناسی شهری آموزش محور هر دو 16 آموزش محور
10491 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان آب و هواشناسی شهری آموزش محور هر دو 14 آموزش محور