دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در بانکداری اسلامی در رشته مجموعه علوم اقتصادی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11052 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11053 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11054 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11055 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11056 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11057 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11058 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11059 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11060 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11061 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
11062 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
25586 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11063 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11121 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11122 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11123 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11124 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11125 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11126 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11127 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
11128 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
25587 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11129 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11161 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11162 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11163 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11200 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی عدالت تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
11201 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11202 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران- ساری مازندران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11203 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20