دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مجموعه حسابداری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14324 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی فقط زن 22 فقط زن
14325 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی فقط زن 12 به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه شود. - فقط زن
14328 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 6
14330 روزانه دانشگاه تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14331 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
14336 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 6
14339 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 7
14349 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
14350 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی فقط زن 6 به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه شود - فقط زن
14353 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 6
14355 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14360 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 2
14361 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 6
14367 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14370 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14373 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
14377 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14380 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14389 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14394 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14399 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 15
14404 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14411 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران حسابداری آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
14412 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران حسابداری آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
14424 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14502 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14503 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14505 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14508 روزانه دانشگاه تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14509 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14510 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14512 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14513 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
14514 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14516 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14517 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14518 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14521 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14524 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20