دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه شهید باهنر - کرمان در رشته مجموعه مدیریت در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14635 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14704 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14767 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15025 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بحران آموزشی پژوهشی هر دو 5
15054 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بحران آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15471 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 5
15496 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 5