دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در اصفهان در رشته مشاوره در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مشاوره
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15598 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره شغلی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15603 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 5
15619 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15633 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره شغلی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15638 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 2
15649 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
15654 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره شغلی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 15
15663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مشاوره شغلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 15
15670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15675 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر (ویژه خواهران) - اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
15676 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 20