دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه مازندران - بابلسر در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16415 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
16458 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
16474 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16538 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 16
16601 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16634 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16711 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16743 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16757 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16815 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 14
16854 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 6
16874 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16921 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16938 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 6 - شیمی کاتالیست و اقیانوس شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16946 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقیانوس شناسی (شیمی دریا) آموزشی پژوهشی هر دو 5
16951 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقیانوس شناسی (شیمی دریا) آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 7 - علوم و فناوری نانو نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16970 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16983 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5