دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تبریز در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17867 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 26
17922 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 14
17977 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
18013 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 13
18038 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18084 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18176 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 18
18212 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 10
18252 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 3
18280 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8
18297 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 13
18327 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18387 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 26 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18400 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18411 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18417 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18423 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18431 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه