دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه صنعتی بابل در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20712 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 19
20750 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 9
20793 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
20819 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 10
20879 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20896 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
20934 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 9
20968 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 13
20996 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 6
21025 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21044 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 6
21086 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21098 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21124 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
21149 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 19 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21215 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه