دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در قزوین در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20680 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سازه آموزشی پژوهشی هر دو 15
20734 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 15
20763 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
20805 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
20807 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 12
20852 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20902 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 12
20948 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سازه آموزشی پژوهشی هر دو 3
20984 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 3
21003 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21034 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
21035 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 2
21068 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21103 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 2
21228 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21252 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21265 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21296 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21301 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21342 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21380 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 20
21408 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20