دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم و مهندسی صنایع غذایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24373 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24374 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
24375 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
24376 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24377 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24378 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24379 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24380 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24381 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
24382 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24383 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
24384 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24385 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24386 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
24387 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24388 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24389 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24390 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24391 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 8
24392 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24393 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 1
24394 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 5