دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه علوم پزشکی اهواز سابقه‌ی برپایی دانشگاه به حدود 1750 سال قبل باز می‌گردد و دانشکده پزشکی آن را می‌توان کهن‌ترین دانشگاه پزشکی جهان دانست. دانشگاه جندی شاپور اهواز به دستور خسرو انوشیروان ایجاد شده بود. بعد از انقلاب اسلامی این دانشگاه به شهید چمران تغییر نام داد و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز از سال 1363 از دانشگاه شهید چمران تفکیک و مستقل شد.   رشته- مقطع‌های ارائه شده: مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات فوق تخصصخون و سرطان کودکانپزشکی1376- دکتری تخصصیداخلیپزشکی1349- دکتری تخصصیکودکانپزشکی1349- دکتری تخصصیبیهوشیپزشکی1349- دکتری تخصصیجراحی استخوان و مفاصلپزشکی1351- دکتری تخصصیزنان و زایمانپزشکی1351- دکتری تخصصیجراحی عمومیپزشکی1351- دکتری تخصصیگوش، حلق و بینیپزشکی1351- دکتری تخصصیجراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلیپزشکی1352- دکتری تخصصیچشم‌پزشکیپزشکی1352- دکتری تخصصیروانپزشکیپزشکی1368 دکتری تخصصیپوستپزشکی1369- دکتری تخصصیپرتوشناسی تشخیصیپزشکی1370- دکتری تخصصیمغز و اعصابپزشکی1372- دکتری تخصصیبیماری‌های عفونیپزشکی1380- Ph.D.باکتری‌شناسیپزشکی1378- Ph.D.بافت‌شناسیپزشکی-- Ph.D.فیزیولوژیپزشکی1375- Ph.D.فارماکولوژیپزشکی1381- دکتری حرفه‌ایپزشکی اهوازپزشکی1336- دکتری حرفه‌ایپزشکی دزفولپزشکی1372- دکتری حرفه‌ایداندانپزشکیدندانپزشکی1375- دکتری حرفه‌ایداروسازیداروسازی1362- کارشناسی ارشدماماییپرستاری و مامایی1372- کارشناسی ارشدپرستاریپرستاری و مامایی1372- کارشناسی ارشدانگل‌شناسیپزشکی1356- کارشناسی ارشدبیوشیمیپزشکی1356- کارشناسی ارشدویروس‌شناسیپزشکی1378- کارشناسی ارشدفیزیولوژیپزشکی1369- کارشناسی ارشدمیکروب‌شناسیپزشکی1355- کارشناسی ارشدبافت‌شناسیپزشکی-- کارشناسی ارشدآناتومیپزشکی1354- کارشناسی ارشدفیزیک پزشکیپزشکی1356عدم پذیرش از 79 کارشناسیفیزیوتراپیتوانبخشی1357- کارشناسیتغذیهپیراپزشکی1357- کارشناسیبهداشت حرفه‌ایبهداشت1378- کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی1357- کارشناسیپرستاریپرستاری آبادان1371- کارشناسیماماییپرستاری و مامایی1366- کارشناسیکتابدار پزشکیپیراپزشکی1380- کارشناسیمهندسی پزشکیپیراپزشکی1376شبانه، عدم پذیرش از 77 کارشناسی ناپیوستهرادیولوژیپیراپزشکی1374- کارشناسی ناپیوستهبهداشت عمومیبهداشت1362- کارشناسی ناپیوستهپرستاریپرستاری و مامایی1364- کارشناسی ناپیوستهپرستاریپرستاری و مامایی آبادان1379- کارشناسی ناپیوستهماماییپرستاری و مامایی1369- کارشناسی ناپیوستهبهداشت محیطبهداشت1367شبانه، عدم پذیرش از 72 تا 76 کاردانیعلوم آزمایشگاهیپیراپزشکی1357- کاردانیرادیولوژیپیراپزشکی1357- کاردانیهوشبریپیراپزشکی1362- کاردانیمدارک پزشکیپیراپزشکی1375- کاردانیبهداشت محیطبهداشت1357- کاردانیبهداشت خانوادهبهداشت1371- کاردانیبهداشت حرفه‌ایبهداشت1372- کاردانیبهداشت مبارزه با بیماری‌هابهداشت1366- کاردانیاتاق عملپرستاری و مامایی1367- کارشناسیتغذیهپیراپزشکی1370شبانه کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی آبادان1372شبانه، عدم پذیرش از 77 کارشناسیماماییپرستاری و مامایی آبادان1372شبانه، عدم پذیرش از 79 کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی1372شبانه، عدم پذیرش از 80 کارشناسی ناپیوستهبهداشت عمومیبهداشت1372شبانه کارشناسی ناپیوستهماماییپرستاری و مامایی آبادان1377شبانه، عدم پذیرش از 80 کارشناسی ناپیوستهرادیولوژیپیراپزشکی1371شبانه، عدم پذیرش از 80 کارشناسی ناپیوستهپرستاریپرستاری و مامایی-شبانه، عدم پذیرش از 80 کارشناسی ناپیوستهعلوم آزمایشگاهیپیراپزشکی1376شبانه، عدم پذیرش از 80 کارشناسی ناپیوستهبهداشت محیطپیراپزشکی1379شبانه، عدم پذیرش از 80 کاردانیعلوم آزمایشگاهیپیراپزشکی1370شبانه، عدم پذیرش از 80 کاردانیهوشبریپیراپزشکی1370شبانه کاردانیمدارک پزشکیپیراپزشکی1376شبانه کاردانیرادیولوژیپیراپزشکی1370شبانه کاردانیرادیولوژیپیراپزشکی بهبهان1372شبانه کاردانیبهداشت خانوادهبهداشت1372شبانه کاردانیبهداشت حرفه‌ایبهداشت1372شبانه کاردانیبهداشت محیطبهداشت1371شبانه کاردانیاتاق عملپیراپزشکی بهبهان1372شبانه کاردانیمبارزه با بیماری‌هابهداشت1372شبانه، عدم پذیرش از 80     بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه:
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11197 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون هردو 66
11198 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون هردو 40
11199 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی با آزمون هردو 22
11200 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی با آزمون هردو 32
11201 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان اتاق عمل با آزمون هردو 30
11202 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان بهداشت عمومی با آزمون هردو 20
11203 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها با آزمون هردو 30
11204 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری با آزمون هردو 38
11205 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری با آزمون هردو 38
11206 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 30
11207 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان شنوایی شناسی با آزمون هردو 10
11208 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 28
11209 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم تغذیه با آزمون هردو 25
11210 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 15
11211 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی با آزمون هردو 21
11212 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردرمانی با آزمون هردو 14
11213 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان گفتار درمانی با آزمون هردو 14
11214 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مامایی با آزمون زن 30
11215 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون هردو 25
11216 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 22
11217 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 32
11218 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان هوشبری با آزمون هردو 20
11219 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون هردو 40 محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
11220 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی با آزمون هردو 19 محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
11221 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی با آزمون هردو 18 محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
11222 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان شنوایی شناسی با آزمون هردو 4 محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
11223 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
11224 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردرمانی با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
11225 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان گفتار درمانی با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12560 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون هردو 24 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12561 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طـول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشکده علوم پزشکی بهبهان
12563 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طـول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشکده علوم پزشکی بهبهان
12564 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طـول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشگاه علوم پزشکی دزفول
12565 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12566 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی با آزمون هردو 8 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12567 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طـول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشگاه علوم پزشکی دزفول
12568 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طـول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشکده علوم پزشکی بهبهان
12571 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای خوابگـاه-عرصـه آموزشی بـر اسـاس تفـاهم نامـه هـای موضـوع بخشـنامه شـماره 953/005 مورخ 41/4/5931 که مابین دانشگاه و بیمارستانهای تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است ، خواهد بود.