دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19218 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران حقوق با آزمون هردو 50
23829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران حسابداری با آزمون هردو 30
23830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران روانشناسی با آزمون هردو 60
23831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
23832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 30
19219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
23837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30